Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Robotisering gör det möjligt att möta de behov som finns inom bygg- och anläggningssektorn när det gäller säkerhet, produktivitet och rekrytering. Nu återstår att undanröja de sista hindren, i synnerhet de som har att göra med regelverken.

Det är inom byggsektorn som flest arbetsplatsolyckor sker.  56 anmälda olycksfall per 1 000 anställda i Frankrike (det genomsnittliga antalet räknat på samtliga branscher är 34 per 1 000 anställda). Branschen för offentliga bygg- och anläggningsarbeten står för nästan 14 procent av alla olycksfall i arbetet. Mer än 16 procent av dessa olyckor leder till bestående funktionshinder och över 19 procent är olyckor med dödlig utgång.  Vidare står branschen för 15 procent av de arbetsrelaterade sjukdomar som ingår i sjukförsäkringen.

För arbetsgivarna är olycksstatistiken kopplad till en negativ bild av yrkena inom byggbranschen, som leder till minskande arbetskraft och svårt att rekrytera. Inom branschen mobiliserar de sig därför för att öka sin attraktionskraft. Här används olika variabler som löner, utbildning, säkerhet, trivsel på arbetsplatsen, samt uppvärdering av olika yrken.

“Under två år har vi utvecklat ett robotar som kan täcka ett tjugotal olika yrkestillämpningar.”

Men företagen inom byggbranschen har också en något okonventionell partner, som ännu inte märks i någon större utsträckning men som är rik på tillgångar – roboten.

Robotisering av byggarbetsplatser är ingen en ny idé. Ämnet är återkommande vid diskussioner inom branschen. Närvaron av robotar på byggarbetsplatserna har många fördelar. Robotar kan ersätta människor när det handlar om farliga eller mycket mödosamma verksamheter, som vid repetitiva uppgifter och hårt kroppsarbete. De utgör även en reservstyrka som kan kompensera vid brist på personal en viss tidpunkt eller på schemalagd basis. Slutligen bidrar robotarna till att modernisera bilden av yrkena inom byggbranschen.

Joint venture VINCI

Flera företag har redan idag utvecklat högpresterande robotar. År 2012 lanserade det brittiska småföretaget Q-Bot ett robotsystem för att inspektera och isolera kryprummen i hus, det vill säga utrymmen som är svårtillgängliga för människor.

Det franska uppstartsföretaget PaintUP erbjuder robotmålare för fasadmålning. Robots for Site – ett joint venture mellan VINCI Energies, VINCI Construction och Eurovia – erbjuder industriella robotlösningar som är anpassade till byggbranschens särdrag nämligen autonoma mobila robotar som klarar av att arbeta utomhus i instabila miljöer.

– Under två år har vi utvecklat robotar som kan täcka ett tjugotal olika yrkestillämpningar: robotar för autonom hantering, metallstrukturborttagning, autonom verktygstillämpning för järnvägsmateriel, hyvling av ovala väggar, plattsättning, slipning av golv och väggar, genomborrning av plattor/väggar eller tak eller borrhålsmätning, manipulator för borrör, och för renoveringsverkstad för avstängare, berättar Pierre Barcelo, företagsledare på Robots for Site.

Företaget, som arbetar med ett femtiotal interna projekt inom VINCI-koncernen, har valt användarvänliga lösningar – högst fem olika kommandon i genomsnitt för kontrolloperatören. För även om de ingriper väldigt lite, finns det alltid en operatör inblandad i varje aktivitet!

Hinder att övervinna

Om det både finns ett verkligt behov av dem och tillgång på specialutvecklade tillämpningar – varför är robotar då inte närvarande på byggarbetsplatserna i högre utsträckning?

Flera faktorer ligger fortfarande i vägen för mötet mellan tillgång och efterfrågan. År 2019 pekade en studie av Big Data Enterprise and Artificial Intelligence Laboratory i Bristol på att avsaknaden av ett starkt upplevt behov av att optimera produktiviteten, rädslan för förändring och bristen på utbildad arbetskraft som hinder bland aktörer inom byggbranschen.

Ur en mer teknisk synvinkel erbjuder byggarbetsplatserna inom offentliga bygg- och anläggningsarbeten ofta begränsade interventionsytor när robotar behöver utrymme för att kunna röra sig. Ett annat hinder utgörs av att maskinerna. Även om de i förväg matats med kartografiska data kan de fortfarande ha svårt att navigera runt byggnader under uppbyggnad, vars utrymmen av naturliga skäl ständigt utvecklas.

Kostnaden för maskinerna är förmodligen inte heller oväsentlig. På Robots for Site varierar priserna mellan 40 000 euro och 350 000 euro. För att snabbt bli lönsam bör en robot kunna användas på flera byggarbetsplatser – med andra ord behöver den vara mångsidig.

För Pierre Barcelo finns det framför allt ett villkor som måste uppfyllas i regelverket för att robotarna ska komma brett på marknaden,

– Industriella lösningar kan bara marknadsföras så länge de är certifierade enligt europeisk standard. Men idag finns det fortfarande ingen certifiering som är helt anpassad till de verksamheter som förekommer på byggarbetsplatserna. Vi jobbar på det. En certifiering kan komma att se dagens ljus till sommaren 2022. 

Väntan är enorm. Det handlar om eliminering av farliga situationer, minskad risk för skador på muskler och skelett, liksom minskning av leveransförseningar och budgetöverskridanden. Det skulle räcka om en eller två marknadsaktörer vågade ta steget ut på marknaden, avslutar företagsledaren för Robots for Site.

12/05/2022

Vill du veta mer:
Learn more