Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Huvudstaden i Nederländerna har satt en exemplifierande plan för att uppnå en helt cirkulär ekonomi år 2050 genom att kontrollera produktions- och konsumtionskedjor.

Det är fem år sedan som Amsterdam tydligt ändrade kurs när man beslutade att byta ut den traditionella linjära utvecklingsmodellen mot ett cirkulärt ekonomiprojekt, för att inte helt tömma jordens resurser. De lösningar som implementerats innebär återanvändning av olika material och, först och främst, råvaror. Genom att minska avfallet till ett minimum, t ex via användning av förnybar energi, så hjälper den cirkulära ekonomin till att klimatmålen nås, säger man i rapporten Amsterdam Circular 2020-2025 Strategy som antagits av staden.

Planen är i linje med stadens experiment inom byggsektorn – särskilt med det nya distriktet som bygger på cirkulära standarder nära Schiphols internationella flygplats. I rapporten beskrivs de åtgärder som ska vidtas för att halvera användningen av nya råvaror fram till 2030 och för att bli en del av en helt cirkulär ekonomi 2050.

Sektorerna för bygg och hantering av organiskt avfall har identifierats som drivkrafter för övergången till cirkularitet.

Denna strategiska plan baseras på resultaten från arbetet med City Circle Scan-verktyget, som identifierade de sektorer där staden kunde göra betydande framsteg genom att implementera affärsmodeller som matchar hållbara lösningar. Byggindustrin och hantering av organiskt avfall identifierades bland annat som potentiella drivkrafter för övergången.

De potentiella fördelarna med att investera i dessa två områden har beräknats noga. Genomförande av strategier för återanvändning av material kan skapa 85 miljoner euro i värde per år, medan effektivare hantering av organiskt avfall kan ge 150 miljoner euro årligen, enligt rapporten. De materiella besparingarna skulle kunna uppgå till nästan 900 000 ton per år, jämfört med den årliga importen för regionen på 3,9 miljoner ton. Effekter på arbetsmarknaden förväntas också: produktivitetsvinster bör leda till att 700 arbetstillfällen skapas inom byggsektorn och 1 200 inom livsmedelsindustrin.

Minska logistiken

“Strategisk plan 2020–2025” anger en färdplan för var och en av de värdekedjor som ligger till grund för den cirkulära ekonomin: Livsmedel och avfall, konsumtionsvaror och byggnader. För att tillhandahålla ett hållbart livsmedelssystem gynnar planen korta kedjor och riktar in sig på konsumtion av regionala produkter genom att uppmuntra cirkulärt och urbant jordbruk. Logistikens inverkan på miljön förväntas minska.

Amsterdam deltar i handlingsplanen för livsmedel på olika sätt: t ex genom att köpa produkter från regionen och uppmuntra urbant jordbruk. Bland de experiment som redan har inletts är initiativet från invånarna i distrikt K ett av pilotprojekten. Invånarna tog över ledningen av Zuidoost Food Forest – en skog där man producerar bär, örter, fruktträd och grönsaker.

För att förbättra insamlingen och hanteringen av avfall, vilket alltid syftar till att minska avfallet, är planen att hantera köks- och trädgårdsflöden separat före 2023. Här engagerar sig staden återigen genom att “föregå med gott exempel” enligt rapporten, samt genom att utbilda invånarna om sortering av förorenat avfall. Det planeras också inrättande av platser för insamling och återanvändning av avfall.

 Dela och reparera

När det gäller konsumtionsvaror uppmuntras invånarna att ändra sin konsumtion och inköp beträffande produkter som elektronisk utrustning, textilier och möbler. Inom detta område handlar det om att hitta lösningar för att öka föremålens livslängd, och att förhindra förbränning av råvaror och annat avfall.

Staden Amsterdam strävar efter att vara en förebild och har satt som mål att minska sin totala konsumtion med 20 % till 2030. Man genomför en 100 % cirkulär upphandlingsprocess som kommer att börja med förbrukningsvaror och inredning för kommunala lokaler. Att minska invånarnas konsumtion omfattar delning av apparater och material – att användning prioriteras framför ägande. I detta avseende syftar staden till att uppmuntra till delningsplattformar.

Den tredje delen i denna cirkulära ekonomi gäller den byggda miljön: från konstruktion och renovering av byggnader till utformning av allmänna utrymmen och trafikvägar. Även här är målen daterade och kvantifierade: från och med 2025 ska 50 % av all renoverings- och underhållsverksamhet att följa principerna för cirkulär konstruktion.

Denna cirkulära strategi, baserad på begreppet “donut-stad” (se ruta), är avsedd att vara skalbar. Från och med 2021 planeras en första utvärdering av de olika projekten i syfte att förstå vad som fungerar och för att förfina framtida cirkulära åtgärder. För att bättre kunna styra denna distribution av cirkulär ekonomi har Amsterdam utvecklat ett övervakningsverktyg, som gör det möjligt att spåra råvaror och utvärdera initiativ.

Donutstaden

Amsterdams cirkulära strategi bygger på en ekonomisk modell för “City Doughnut” där staden är planerad som en donut. Utformad av Kate Raworth, en brittisk ekonom, är The Amsterdam City Doughnut en utvärderingsram baserad på fyra perspektiv: social, ekologisk, lokal och global. Den första cirkeln av donuten identifierar alla grundläggande behov som måste täckas för ett gott liv: tillgång till dricksvatten, mat, anständigt boende, sanitet, energi, utbildning, vård, liksom rätten till inkomst, politiskt uttryck och jämställdhet. Om man som invånare inte har tillgång till dessa grundläggande saker, bor man “i donuthålet”. Donutens yttre cirkel visar på planetens behov. Den framgångsrika blandningen av dessa två cirklar definierar den effektiva cirkulära ekonomin.
19/11/2020

Upptäck mer