Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom digital omvandling och energiövergång.

Var befinner vi oss i utfasningen av fossila bränslen i ekonomin? Vilken roll skall företagen spela? I synnerhet, vilka är VINCI Energies ambitioner och lösningar? Här följer svaren från François Gemenne, som är professor vid Sciences Po Paris och vid universitetet i Liège och som är medförfattare till IPCC-rapporten, och från Corinne Lanièce, som är generalsekreterare för VINCI Energies.

 

Ni deltog i redigeringen av den senaste IPCC-rapporten i april förra året. Vilka är nyckelpunkterna?

François Gemenne. Det finns tre huvudidéer, som man skall hålla i minnet. Den första är klimatförändringarnas oåterkallelighet. Den andra är, att det är mycket brådskande för kommunerna, regionerna och staten att genomföra offentliga handlingsprogram för anpassning till dessa följdverkningar. Slutligen är den tredje idén nödvändigheten av att koppla samman klimatpolitiken med socialpolitiken. Vi vet att de mest sårbara befolkningsgrupperna är de som kommer att drabbas svårast.

Vad kan ekonomiska aktörer, särskilt företagen, göra?

F.G. Den goda nyheten är att vi fortfarande kan påverka omfattningen av den globala uppvärmningen. Vi står inför ett problem, som förvärras hela tiden, där varje temperaturökning räknas. Varje ton CO2 som inte släpps ut kan göra skillnad. Det är här som företagen och enskilda människor kan spela en väldigt stor roll. De multinationella företagen såsom VINCI kan överskrida nationella begränsningar och vidta åtgärder som påverkar CO2-minskningen betydligt.

Corinne Lanièce. På VINCI Energies, som är påskyndare av miljöomställningen, har vi en särskild roll att spela för energihantering och reducering av växthusgaser. Vi skiljer mellan två typer av koldioxidavtryck. För det första våra egna koldioxidutsläpp. Detta är den energi som vi förbrukar för vår egendom och inom ramen för vår verksamhet. Den andra typen av koldioxidavtryck är våra indirekta utsläpp. Detta är den CO2 som släpps ut av den utrustning och den materiel som vi köper in, av våra leverantörers och underleverantörers tjänster och den CO2 som alstras av våra kunder på grund av användningen av de anläggningar, produkter och tjänster som vi säljer till dem.

Vilka är VINCI Energies mål för att minska de egna koldioxidutsläppen?

C.L. Vi har åtagit oss att minska våra direkta koldioxidutsläpp med 40 % till år 2030. Dessa uppgår till 310 000 ton CO2-ekvivalenter per år, dvs. 13 % av VINCI-koncernens koldioxidutsläpp av typ 1 och typ 2. Våra direkta utsläpp härrör till 90 % från det bränsle som används för vår fordonsflotta. Våra huvudsakliga åtgärder avser denna flotta: det finns olika lösningar, till exempel att öka andelen elfordon, använda mera biobränsle, optimera förflyttningar osv. Givetvis utan att försumma energieffektiviteten i våra byggnader, en exakt övervakning av deras energiförbrukning och en bredare användning av grön energi. Faktum är att 10 % av våra indirekta utsläpp härrör från den energi som vi använder för uppvärmningen och belysningen av våra byggnader och lokaler. Här ligger vi fortfarande på efterkälken. Det finns arbete att göra, verksamhetsenhet för verksamhetsenhet.

”Vägen dit är absolut lika viktig som slutmålet.” (François Gemenne)

F.G. Detta är mycket viktigt. Det är väsentligt att betoningen inte bara ligger på slutmålet utan också på vägen för att komma dit. Detta utgör ett nyckelelement, för många företag pratar om sina mål för 2030 och glömmer att tala om var de befinner sig idag eller vad de tänker göra imorgon, nästa vecka eller under de kommande månaderna. Vägen dit är absolut lika viktig som slutmålet.

Hur är det med VINCI Energies indirekta koldioxidutsläpp?

C.L. Vi har som mål att minska våra indirekta koldioxidutsläpp med 20 % till 2030. De utgör huvuddelen av vårt sammanlagda koldioxidavtryck, eftersom de motsvarar cirka 8 miljoner ton CO2 år 2021. Därav kommer 40 % från uppströmsdelen, alltså från våra leverantörer och underleverantörer och 60 % från nedströmsdelen, alltså från våra kunder. VINCI Energies 1 800 företag står i centrum för sina kunders val av energi, infrastruktur och processer. Vi erbjuder många olika skräddarsydda lösningar för att hjälpa dem med att minska deras koldioxidavtryck.

Varför har VINCI Energies affärsområden alla sin egen koldioxidkalkylator?

C.L. Verktygen för att mäta koldioxidutsläpp är väsentliga för att vi skall kunna påskynda utvärderingen av våra projekt och för att vi skall kunna ge råd till våra kunder. Vi har utvecklat verktyg för att bedöma den påverkan som våra projekt orsakar för vart och ett av våra verksamhetsområden. Dessa verktyg är viktiga men det är ännu viktigare att våra verkställande chefer lär känna begreppet ”koldioxidredovisning” och kan dryfta detta ämne med sina kunder. Verktygen för koldioxidredovisningen hjälper oss således att göra våra kunder medvetna om hur deras CO2-val påverkar och att uppmuntra dem att välja de lösningar som leder till de lägsta CO2 -utsläppen.

F.G. Det är väsentligt att kunna kvantifiera och följa CO2-utsläppen. Detta är inte bara en metodfråga utan också en politisk fråga. Vem ska bära det tunga ansvaret för CO2-mätningarna? Vilka blir följderna av den beräkningsmetod som man väljer? Det stora problemet för de flesta företag idag är att gå bortom goda avsikter och att förstå att en verksamhet, som inte är hållbar idag inte kommer att vara lönsam imorgon. Låt oss ta exemplet Toyota, som investerade stora belopp i hybrid- och elteknik, när ingen tyckte, att det verkligen var mödan värt. Men denna strategi har gjort det möjligt för dem att ta ledningen på den amerikanska fordonsmarknaden. Det är väsentligt, att stora företag, som VINCI Energies, förstår att det ligger i deras eget intresse att fasa ut fossila bränslen ur sin verksamhet, även om kostnaderna kan verka vara högre på kort sikt. Ett företag som VINCI Energies verkar inom energi, transport, infrastruktur, industri, byggnader och informations- och kommunikationsteknik… På alla dessa områden är det viktigt att röra sig mot sparsammare energiförbrukning och mot högre energieffektivitet. Det är detta som kommer att göra skillnaden.

Är VINCI Energies föregripande med rätta, när det gäller att erbjuda miljövänliga lösningar till sina kunder, även om de inte efterfrågar dessa?

C.L. VINCI Energies axlar beslutsamt sin roll för att underlätta miljöomställningen. När det finns ”koldioxidsnål” teknik, är det vårt ansvar att erbjuda den till våra kunder. Målet är att hitta de enklaste lösningarna med maximal verkan.

F.G. För att nå Parisavtalets mål får man överhuvudet taget inte använda kol längre. Men vi måste också minska oljeförbrukningen med 60 % och gasförbrukningen med 70 %. Idag är vi inte där alls! Det är därför nödvändigt att börja använda mindre energi för samma användningsområden.

”Som påskyndare av energiomställningen har vi en särskild roll att spela” (Corinne Lanièce)

Är sparsam energiförbrukning en tvingande nödvändighet?

F.G. Sedan början av kriget i Ukraina har begreppet sparsam energiförbrukning ålagts som något av en medborgerlig plikt i våra västländer för att inte finansiera Ryssland via dess export av olja och gas. Men det här är ett mycket mer världsomspännande problem. Om vi fortsätter att förbruka lika mycket energi som nu, kommer förnybar energi eller till och med kärnkraft aldrig att kunna ersätta de fossila bränslena. I dag står fossila bränslen i den världsomspännande energimixen fortfarande för 84 % av den sammanlagda energiförbrukningen. Denna uppgick till 86 % för tjugo år sedan… På tjugo år har vi, trots alla varningar och alla ansträngningar som gjorts, bara minskat andelen fossila bränslen med två procentenheter! Samtidigt har de förnybara energikällorna ökat på ett imponerande sätt och har blivit billigare och effektivare. Men problemet är, att de inte har ersatt de fossila bränslena. De har istället lagts till de fossila bränslena för att möjliggöra vår konsumtion, som har fortsatt att öka under de senaste tjugo åren.

C.L. Det går fort men vi måste verkligen fortsätta att påskynda utvecklingen. Vi behöver ta fram gröna lösningar med lägre miljöpåverkan åt våra kunder. Alla fyra affärsområden inom VINCI Energies berörs och måste agera på många olika fronter: förnybar energi, väte, lagring, intelligenta nät, processdigitalisering, intelligent teknik, energieffektivitet, byggnadsövervakning osv. Vi har fortfarande mycket arbete kvar att göra.

 

15/02/2023

François Gemenne

François Gemenne

Medförfattare till IPCC-rapporten

Corinne Lanièce

Corinne Lanièce

Generalsekreterare för VINCI Energies

Upptäck mer