Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Det ökade användandet av molntjänster i företag kan leda till kraftigt ökade kostnader. Driftsmodellen FinOps syftar till att återta kontrollen genom att optimera förbrukningen av resurser på ett genomgående effektivt sätt.

Ingen mer infrastruktur att hantera, programvara att installera och uppdatera eller data att säkra och säkerhetskopiera… molnets smidiga fördelar är numera allmänt kända. Denna flexibilitet återspeglar sig också i prissättningsmodellen ”betalning per användning”. En dåligt kontrollerad förbrukning av molnresurser kan dock leda till en kostnadsexplosion. ”Projekt har stoppats eller lagts på is eftersom räkningen skjutit i höjden, konstaterar Hermann Dupré, global affärsutvecklingschef på Cloud & Datacenter hos Axians. Vissa organisationer har till och med backat tillbaka till en lokalt installerad infrastruktur.

”Det handlar om att hitta en balans mellan molnets flexibilitet och budgetbegränsningar för att kunna allokera rätt resurs på rätt plats vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad”

FinOps, som är en förkortning av ”financial operations”, syftar till att reglera molnkostnaderna genom att säkerställa att företaget använder resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt. Målsättningen är att optimera kostnaderna där det är möjligt utan att försämra prestanda och tjänstekvalitet. ”Det handlar om att hitta en balans mellan den smidighet som molnet ger och budgetbegränsningar för att kunna allokera rätt resurs på rätt plats vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad”, säger Hermann Dupré.

Referenssystem och styrning

FinOps bygger på ett referenssystem med bästa praxis och upprättandet av en styrkommitté som sammanför IT- och ekonomiteamen. En sorts ledningskontroll som tillämpas på molnkostnader där man definierar nyckeltal (KPI:er) för uppföljning av uppkomna kostnader. Ett antal regler fastställs också, såsom avveckling av virtuella maskiner i slutet av ett projekt eller en engångsaktivitet. Ekonomiavdelningen behöver till exempel bara ha tillgång till beräkningsresurser i slutet av månaden för att upprätta balansräkningen och inte kontinuerligt.

En annan väg är att begränsa öppet tillträde till tjänsterna IaaS (infrastruktur som en tjänst) eller PaaS (plattform som en tjänst) genom att fastställa ett fast belopp per månad eller ett system för validering och godkännande. ”Molnet gör det möjligt att skapa IT-resurser med några få klick. Denna enkla användning kan leda till en överkonsumtion hos IT-teamen, konstaterar Hermann Dupré som betonar att en förnuftig användning av molnet bör ingå i IT-avdelningens kultur. ”Denna fråga är i linje med frågan om digital måttfullhet inom ramen för en ansvarsfull digital strategi.

Vad gäller SaaS (programvara som en tjänst) strävar FinOps efter att minska fenomenet ”skugg-IT”, det vill säga att avdelningar inom organisationen använder sig av programvarulösningar som går under IT-avdelningens radar.

Förhindra slöseri och dolda kostnader

Genom att centralisera beställningar gör FinOps det möjligt att få en övergripande bild av de tjänster som konsumeras så att man kan betala dem till lägsta möjliga pris och förhindra slöseri och dolda kostnader. Även om multimolnet gör det möjligt att välja bland olika leverantörer för att hitta de mest konkurrenskraftiga tjänsterna vid en given tidpunkt gör leverantörernas avsiktligt komplicerade prislistor det svårt att jämföra priserna.

Molnet medför också ett stort antal tillkommande kostnader i samband med framför allt lagring och dataöverföring. Detta gör att slutfakturan blir svår att förutse. ”I början av ett projekt kan man i en organisation också ha svårt att förutsäga den lagrings- och bandbreddskapacitet som kommer att behövas”, tillägger Hermann Dupré.

Enligt honom är det nödvändigt att i möjligaste mån använda sig av ramavtal baserade på en viss konsumtionsnivå där ett företag förbinder sig att under minst ett år förbruka ett visst antal resurser. Dessa i förväg fastställda villkor ger en bättre översikt och lägre kostnader.

AI som förstärkning

Hermann Duprés bedömning är att en del av FinOps-metoden sannolikt kommer att automatiseras inom en snar framtid med hjälp av artificiell intelligens. Genom att förse AI:n med leverantörernas priskataloger kommer den att söka efter resurser till lägsta kostnad beroende på typen av förfrågan.

Ta till exempel ett företag som behöver sätta upp en klustrad databas för några dagar. Ska de använda sig av AWS, Microsoft Azure eller Google Cloud? ”Det finns så många parametrar och kostnadsstrukturer att ta hänsyn till att endast AI kan uttyda denna komplexitet”, säger experten från Axians. Tidsfaktorn utgör också en viktig del då tjänsterna faktureras per sekund eller till och med per millisekund. AI:n kan då självständigt fatta vissa beslut i stället för människan.

Samtidigt är mognadsnivån inte densamma om man jämför stora företag som redan har påbörjat en strategi med FinOps med små och medelstora företag. ”Vi måste fortsätta att göra dem medvetna om dessa frågor, liksom man behövde göra vad gäller säkerhet och integritet i samband med GDPR.” Hermann Dupré noterar dock att coronakrisen, som ledde till en explosionsartad ökning i användningen av molnresurser, fungerade som en katalysator och bidrog till en ökad medvetenhet.

18/03/2022