Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från fartyg kommer strömförsörjningen vid kajen, när de ligger i hamn, att bli standard till år 2030. Onshore Power Supply (strömförsörjning vid kajen) är en mer miljövänlig lösning för strömförsörjningen. I hela Europa arbetar många VINCI Energies-företag i denna riktning.

När fartyg ligger förtöjda vid kajerna använder de sina hjälpmotorer, som vanligtvis drivs med dieselolja, för att generera elektricitet. Detta leder inte bara till buller och dålig lukt, utan också till betydande utsläpp av växthusgaser. Då 74 procent av EU:s import och export sker via sjötransporter är miljöpåverkan från sjöfarten avsevärd.

Det är därför som europeiska bestämmelser föreskriver, att ”från och med den 1 januari 2030 ska ett fartyg, som ligger vid anlöpskajen i en hamn i en medlemsstat, anslutas till strömförsörjning vid kajen och använda den för alla sina energibehov när det ligger dockad vid kaj”.

Strömförsörjningen vid kajen, som även benämns  ”Onshore Power Supply (OPS)”, gör det möjligt för fartygen att ta emot elektricitet från det lokala elnätet, så att de inte behöver använda sina egna dieseldrivna elgeneratorer. Naturligtvis är denna princip ännu mer miljövänlig när det lokala elnätet tillhandahåller koldioxidfri energi.

”Vi utformar, konstruerar och installerar skräddarsydda OPS-system. Dessa är kompakta system, som är lätta att använda från fartygen.”

Tekniskt sett består ett OPS-system av en transformatorstation, som tar emot elektricitet från det lokala elnätet och distribuerar den, en frekvensomvandlare för tillhandahållande av den erforderliga frekvensen (60 Hz för fartygen mot 50 Hz för elnätet vid kajen) och ett kabelhanteringssystem för att säkerställa länken, via elkabel, mellan kajen och fartyget.

Med denna anläggningstyp kan utsläppen minska med 70 procent för koldioxid, 95 procent för kväveoxider (NOx) och 30 procent för svaveloxider (SOx). Det finns därför mycket påtagliga fördelar med att vidta åtgärder för att påskynda miljöomställningen med hjälp av OPS.

Många projekt i Spanien

Genom varumärket Actemium och i synnerhet de svenska enheterna, som är pionjärer inom detta område (se rutan), har VINCI Energies utvecklat denna teknik sedan ett tiotal år i flera europeiska länder. I Spanien, där 119 200 fartyg passerade genom dess hamnar år 2022, är hamnmyndigheterna aktivt engagerade i olika projekt för elektrifiering av kajerna.

”I vissa fall har utvecklingen kommit långt som i Barcelona eller i Alicante, eller har till och med redan slutförts som i Balearerna i Palmas hamn. Andra platser som håller på att begära in anbud på konstruktionsprojekt är Huelva, Bahía de Algeciras eller Bilbao. Andra håller slutligen på med genomförbarhetsstudier såsom Malagas hamnmyndighet eller Castellóns hamn”, förklarar Alejandro García, chef för väte och hamnar på VINCI Energies i Spanien och specialist på OPS-system.

Snart kommer alla spanska hamnar att beröras av omvandlingen, till att börja med de 46 hamnar, som är av allmänt intresse och förvaltas av den spanska staten.

Rotterdam pionjären

Men i Europa är en av de mest avancerade hamnarna på detta område utan tvivel Rotterdams hamn i Nederländerna. Europas största hamnanläggning har redan slutfört flera projekt för strömförsörjning vid kajerna och siktar på att placera ut 8 till 10 nya anläggningar fram till år 2025.

Det var inom denna ram som ett EPC-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction) för en OPS-lösning vid DFDS-terminalen i Vlaardingen tilldelades till Actemium i Nederländerna i oktober år 2022. Med en effekt på 1,8 MW, som är tillräckligt för att försörja nästan 1 500 hushåll, kommer systemet att tillhandahålla 3,5 GWh elektricitet per år. Investeringen möjliggör minskade koldioxidutsläpp med omkring 2 100 ton per år.

”Stora internationella oceangående fartyg har särskilda behov av elektricitet”, de kräver en energitillförsel på mellan 500 och 2 000 kW, vilket kan jämföras med ett litet företag. Det är därför som vi utformar, konstruerar och installerar skräddarsydda OPS-system. De är kompakta system, som är lätta att använda från fartygen. Ett OPS-system är vanligtvis inrymt i en container och kan därför i princip flyttas. Men i praktiken installeras systemet vanligtvis på en viss plats, där fartyget eller fartygen är förtöjda” förklarar Johan de Goffau, affärsutvecklingschef på Actemium i Nederländerna.

Specifika krav

VINCI Energies företag har anpassat sig till specifika begränsningar.

”Vi var tvungna att hitta ett system som gjorde det möjligt att ansluta fartygen oavsett hur de var förtöjda. Ett annat problem är att kunna utföra våra anläggningsarbeten utan att störa hamnens verksamhet. För detta följer vi kundens och rederiernas planering för att inte hindra trafiken”, noterar Johan de Goffau.

Actemium i Nederländerna bygger vidare på den expertis som det internationella nätverket Actemium och i synnerhet dess svenska dotterbolag har förvärvat när det gäller utformning och konstruktion av OPS-system och har för avsikt att utveckla denna teknik i andra hamnar i Nederländerna och Belgien, däribland Amsterdam, Antwerpen, Gent, Terneuzen eller Vlissingen.

”Eftersom Actemium ofta arbetar för företag inom energisektorn och petrokemisk industri har vi lång erfarenhet av explosionskänsliga omgivningar och vi kan uppfylla alla de högt ställda säkerhetskraven som gäller för exempelvis oljetankfartyg”, tillägger Johan de Goffau.

 


Actemium elektrifierar oljetankfartyg i ATEX-zoner i Göteborgs hamn

År 2000 blev Göteborgs hamn först med att erbjuda strömförsörjning vid kajen till fartygen. I slutet av år 2023 kommer den svenska hamnen återigen att vara först i världen genom att möjliggöra elektrisk anslutning av tankfartyg i ATEX-områdena. (ATEX är förkortning av ATmosphères EXplosibles eller översatt: explosiva atmosfärer.) Detta är en stor prestation med tanke på begränsningarna i samband med riskfyllda omgivningar, på grund av explosionsfaran i hamnarna, som tar emot tankfartygen.

Efter att redan ha installerat ett OPS-system på Ro-Ro-terminalen, som är specialiserad på hantering av bland annat bilar, ansvarar Actemium i Sverige för planering, leverans, montering, anslutning och justering av anläggningen. Denna består av tre containrar på 6 m vardera, som kommer att installeras permanent på kajerna.

För att säkerställa att de ska kunna användas av fartygen, har dessa containrar utformats speciellt med nya tekniska lösningar.

“Kabelrullen, som vanligen befinner sig utanför behållaren, har installerats inuti för att förhindra att de eventuellt explosiva gaserna kommer i kontakt med högspänningsutrustningen, som matar fartyget med ström. Vi trycksätter den här utrustningen, till vilken vi regelbundet tillför frisk luft, som sugits in minst 100 meter från anslutningspunkten (utanför ATEX-området), som en säkerhetsåtgärd”, förklarar André Olofsson, projektchef för OPS-solutions på Actemium i Sverige.

Bland de 24 OPS-projekt som redan genomförts sedan 2010 av Actemium ”är detta projekt i Göteborg, med hänsyn till ATEX-zonen och den flexibla utrustning som används för anslutningen, det mest tekniskt komplexa”, noterar André Olofsson.


 

16/06/2023