Stora koncerner och startupbolag måste lägga i en högre växel för att ytterligare optimera sina partnerskap. Utvecklingsmarginalerna är stora och god praxis börjar visa sig, enligt Bernhard KirchmairChief Digital Officer för VINCI Energies Tyskland. 

En ny undersökning visar att startupbolag och stora företagskoncerner får allt mer med varandra att göra. Och mycket har att göra med utvecklingen av POC (Proof of Concept), som gjort att samarbeten och risktaganden skapat nya kontakter. 

 Mätningar som gjorts av Capgemini och Village by CA under 2019 visar att denna typ av partnerskap mognat allt mer: 79% av startupbolagen och 86% av de stora koncernerna menar att deras respektive företagskulturer förstås av den andra parten. Dessutom menar 73% av de stora koncernerna att användarupplevelsen är huvudskaparen av värde, före vinsterna i form av bilder (55%) och förverkligandet av en Proof Of Concept (55%). 

 Friktionsmoment  

Undersökningen visar dock på några friktionsmoment. Till att börja med kan stora koncerner vara för långsamma med att agera innan de fattar beslut när väl kontakten etablerats, enligt 84% av startupbolagen, 18% fler än året innanStora koncerner håller bara med i 60% av fallenStartupbolagen tycker också (80%) att det tar för lång tid innan utbetalningar görs (jämfört med 64% år 2018). 

 En del som är operativt verksamma inom de stora koncernerna försöker  samarbetena med startupbolagen att bli mer effektiva. Men däremot kan samarbetet med stödfunktionerna (juridiska avdelningar, finans, inköp etc.) fortfarande bli mycket bättre”, säger Seddik Jamai, som är ansvarig för Digital Financial Services & FinTech  avdelningen för finansiella tjänster på Capgemini Invent. 

Det är oerhört viktigt att den högsta ledningen men också anställda och där ibland även chefer på mellannivåer förstår att samarbeten med startupbolag kan skapa mervärde 

Det finns även stora skillnader  hur pass balanserade relationerna upplevs vara73% av de stora koncernerna menar att relationerna är i god balans jämfört med endast 46% av startupbolagen (69% år 2018). 

 Öppen kommunikation, tydliga regler  

Så hur kan relationerna förbättras och stärkas 

 ”För det första måste kommunikationen vara öppen, regelbunden och tät mellan koncernen och startupbolaget. Företagen bör uppmuntra medarbetarna att vara villiga att samarbeta med startupbolagen, och se till att de lär känna varandra via sociala nätverk och olika evenemangDet är oerhört viktigt att den högsta ledningenanställda och mellanchefer förstår att samarbeten med startups kan skapa mervärde”, säger Bernhard Kirchmair, Chief Digital Officer för VINCI Energies i Tyskland. 

 Men det finns också andra villkor som måste uppnås för att relationen ska kunna bli stabil, enligt Bernhard Kirchmair. 

 Från början måste grundläggande regler definieras inom ramen för ett partnerskapsavtalVem är det som bestämmer? Vem är huvudkontaktperson? När kopplas kunderna in och vem är med och utformar marknadsföringsaktiviteter? Vi på VINCI Energies, till exempel, utser systematiskt en mentor för varje startupbolag som vi samarbetar med. Den personen öppnar koncerndörrarna för startupbolaget och blir både en länk och en mellanhand mellan startupbolaget och företaget”, säger han. 

 Överlag rekommenderas skapandet av ett ad hoc-team inom koncernen, team som helst sammansätts av erfarna anställda som kan samordna och inrikta företagets verksamheter gentemot startupvärlden, med stöd av riskkapitalister eller affärsänglar. 

 Rätt balans 

Den stora utmaningen är att hitta den rätta balansen mellan en stor koncern som ibland är djupt förankrad i olika processer och ett startup som har bråttom och arbetar pragmatiskt.  

 ”Företaget måste kunna bedöma ett startupbolags värde och startupbolaget måste i sin tur kunna generera tillräckligt med intäkter. Innan ett samarbete kan skapas måste därför den stora koncernen ställa sig de rätta frågorna. Hur kan man bäst identifiera startupbolagen? Vilka är bäst anpassade till att samarbeta med företaget i fråga? Vilket typ av partnerskapsavtal bör sammanställas? Svaren på dessa frågor, bland andra, kan till exempel bäst ges på en gemensam workshop under vilken möjliga projekt diskuteras, gemensamma lösningar tas fram, förfaranden bestäms och så vidare. Men en av nycklarna till framgång är utan tvekan möjligheten att kunna integrera startupbolagen i verkliga projekt som kräver att man utvecklar ett gemensamt tillvägagångssätt mellan kund och marknadens efterfrågan och behov”, säger Bernhard Kirchmair. 

 

23/07/2020