Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Tillverkningssektorn är en betydande källa till koldioxidutsläpp och den måste omedelbart inleda en ambitiös strävan efter energieffektivitet på alla områden. Genom att implementera principer för cirkulär ekonomi kommer sektorn att kunna accelerera den här övergången. Fabriken i framtiden kommer att präglas av både cirkuläritet och intelligens.

I de utvecklade länderna står tillverkningsindustrin vid ett kritiskt vägskäl. Industrin står inför utmaningar

då den uppmanas att svara på frågor om ekonomisk självständighet och energiomställning. I synnerhet i Frankrike. Landet har antagit ett handlingsprogram för att återuppliva industrisektorn, som nu bara står för 10,1 procent av dess BNP (jämfört med 16 procent i Europa och 28,3 procent över hela världen), och som dessutom måste anpassas till den nationella strategin för låga koldioxidutsläpp.

Detta problem blir desto större med tanke på att industrin står för 40 procent av världens energiförbrukning och släpper ut 70 procent mer koldioxid än för tjugo år sedan. Detta är alltså en verklig revolution, där företagen måste delta utan att vänta. Dessutom har industrin byggts i ett linjärt system med den vägledande principen att hela tiden öka tillväxten fastän tillgången på resurser är begränsad. I dag gäller det således både att påskynda omvandlingen av modellerna och att bromsa in jakten på tillväxt. Detta är en nedväxling, som förutsätter en radikal övergång från det linjära systemet till ett cirkulärt system.

Endast en fjärdedel av de industriella tillverkarna har påbörjat en omvandling av sin värdekedja bortom fabrikens kärnverksamhet.

Inför klimatfrågornas brådskande natur och allvar börjar industrivärlden att lägga i en högre växel. Men många hinder måste fortfarande övervinnas. En studie, som utförts av konsultföretaget OPEO och Institut national de l’économie circulaire (INEC) visar att under 2021 såg 85% av tillverkarna den cirkulära ekonomin som en verklig möjlighet att förbättra konkurrenskraften och utveckla nya marknader. Trots detta hade mindre än 27% av dem påbörjat omvandlingen av sin värdekedja bortom sina kärnanläggningar – en dimension som står för mindre än 5% av koldioxidavtrycket!

Kretslopp för måttfullhet

Cirkularitet har dock flera ingångsnycklar. Utöver att minska sina utsläpp kan företag minska sin resursförbrukning. Detta börjar med markanvändning, en nyckelfaktor, då målen om noll markexploatering uppmanar till en övergripande analys av användningen av tidigare exploaterad industrimark.

Ett bra exempel på detta är omvandlingen av Renaults historiska anläggning i Flins, den första europeiska fabriken dedikerad till ombyggnad och cirkulär kompetensutveckling. Det finns också andra sätt att göra detta, till exempel genom att förbättra energieffektiviteten genom att återvinna värme, vilket är en möjlighet som ArcelorMittal valt. Genom att koppla sina masugnar i Dunkerque till fjärrvärmenätet undviker de utsläpp av 20 000 ton koldioxid.

Digital teknik är också viktig för att påskynda energibesparande metoder. Artificiell intelligens kan användas för att kontrollera produktionsdata mot energikostnader, en digital tvilling kan förutse minskningar i energieffektivitet och andrahandsmarknader kan förse företaget med utrustning till anläggningen, och så vidare.

Under lång tid har den cirkulära ekonomin varit den fattige kusinen från landet i den offentliga debatten om energiomställningen och den blinda fläcken i de tillhörande handlingsplanerna. På grund av sin strukturerande roll i ekonomin och sitt ansvar för utsläpp av växthusgaser har industrin en viktig roll att spela för att driva på och skala upp denna nya modell.

 


”Vi fokuserar på återanvändning, som leder till mycket mindre utsläpp än återvinning.”

Bruno Nicolas, som är Actemiums varumärkeschef, beskriver sin strategi för den cirkulära ekonomin.

Var står Actemium när det gäller cirkularitet?

B.N. Den strategi för hållbar utveckling som Actemium lanserade 2018 kretsar runt tre axlar: energieffektivitet i industriella processer, koldioxidsnåla lösningar (förnybar energi, koldioxidsnålt väte, e-bränslen och koldioxid-avskiljning) och cirkulär ekonomi. Som en del av denna färdplan har vi tagit fram Actemium Carbon Tool (ACT). Det är ett av de första verktygen som är avsett för industrivärlden och fokuserar på scope 3 som täcker alla indirekta utsläpp från företaget. Därför gör  ACT det möjligt för våra kunder att bedöma koldioxidavtrycket för de lösningar som vi rekommenderar dem. Cirkulär ekonomi är förmodligen den bästa åtgärden för närvarande för att minska koldioxidavtrycket.

Hur omvandlas detta till ett anbud?

B.N. Den cirkulära ekonomin kan baseras på återvinning och/eller på återanvändning. Det alternativ som valts mest spontant i industrivärlden är återvinning. Som samordnare har vi fokuserat på återanvändning. Vi antar att återanvändning har ett mycket lägre koldioxidavtryck än återvinning. Vi måste dock övertyga kunderna att välja nya lösningar, där utrustning, som redan har använts, används igen. Bara för fyra eller fem år sedan var det svår att övertyga folk om detta tillvägagångssätt, även om vi insisterade på den dubbla besparing som erhölls när det gällde ekonomi och miljö. Idag är det annorlunda, att rädda planeten har blivit en prioritet, och konkurrenskraften hos lösningar som innefattar återanvänd utrustning gör dem mer attraktiva.

Vilka typer av utrustning kan man återanvända?

B.N. Många slags utrustningar är återanvändbara, jag skall bara ge dig två exempel. Demontering av elektriska anläggningar gör det möjligt att återvinna brytare som fortfarande fungerar mycket bra. Vi återvinner dem inte, utan vi återanvänder dem efter en kontroll genom att hitta en ny plats för dem i andra skåp. Ett annat exempel: vi hämtade nyligen truckar från monteringslinjen från en bilfabrik i östra Frankrike och vidarebefordrade dem till en av våra kunder i Marocko.

 

16/11/2023