Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Under de senaste tre åren har begreppet Industri 5.0 dykt upp i debatten för omställningen av olika affärsverksamheter. Detta är ett tillvägagångssätt som är mer av en utveckling av Industri 4.0 än en revolution. Nyckelorden är mening, hållbarhet och effektivitet.

Under de senaste tjugo åren har Industri 4.0 blivit en del av landskapet. Så mycket att det har blivit ett begrepp i vilket man lägger in allt mellan himmel och jord. Många människor är inte längre säkra på vad det innebär. Industri 4.0 kan betraktas som en verktygslåda med tekniska byggstenar, som ständigt utvecklas och som gör det möjligt att optimera produktionsprocesserna.

Men ett nytt begrepp har dykt upp under de senaste tre åren, nämligen Industri 5.0, som inte är någon revolution utan snarare en utveckling av Industri 4.0. Detta begrepp syftar till att ge mening åt tillämpningen av ny teknik. Den fungerar som ett slags bruksanvisning.

Målen för Industri 5.0 har tydligt definierats av Europeiska kommissionen kring tre områden: människor, hållbarhet och motståndskraft. Tekniken måste därför vara ett sätt för var och en att öka sin kompetens och uppnå ett större mått av självständighet och ansvar för värdeskapande uppgifter. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det gör de anställda lojala och ökar industrins attraktionskraft bland unga människor.

Genom att också reflektera över teknikens miljöpåverkan tar Industri 5.0 upp ämnet hållbarhet. Slutligen måste tekniken också göra det möjligt att genom större flexibilitet och smidighet bli mer motståndskraftig för att anpassa sig till en omvärld, som blir alltmer oförutsebar.

Identifiering av användningsområdena

Men en sådan omvandling måste stödjas av en fast funktionell mognad. Ett antal villkor måste sålunda uppfyllas för att möjliggöra införandet av Industri 5.0.

Omvandlingen som kungör införandet av industri 5.0 måste stödjas av en fast funktionell mognad.”

Det första av dessa villkor är identifieringen av ett användningsområde som möten på fältet får att framträda. Bland de ämnen som kan komma upp på detta sätt finns ofta minskningen av underhållstjänsternas effektivitet, förlusten av material på en produktionslinje och även kvalitetsproblem. När det gäller de två sistnämnda ämnena, gör insamlingen av gensvaret från operatörerna i kombination med dataanalys det möjligt att föreslå lösningar för förbättringar.

Tekniken som medel

Den andra förutsättningen är teknikens egentliga mening och funktion. IoT, 5G, MES (Manufacturing Execution System), dataanalys, digitala tvillingar, samarbetande robotar, AGV/AMR (Automated Guided Vehicle, Autonomous Mobile Robot) och så vidare. De tekniska byggstenarna är många och av olika mognad. Men de bör bara rekommenderas som svar på tidigare identifierade användningsområden och endast i enlighet med den berörda produktionsplatsens mognadsgrad.

Användningen av till exempel virtuell verklighet på en produktionsanläggning kräver ett mycket specifikt användningsområde för att verkligen antas och således bli effektivt. På samma sätt kräver användningen av fjärrunderhåll eller fjärrservice att infrastrukturen erbjuder goda kommunikationsförhållanden (5G, Wi-Fi osv.) samt kontroll av cybersäkerhetsrisker.

Mognad, mobilisering och införande

Den tredje förutsättningen för att en 5.0-procedur skall lyckas är företagets och dess verksamhets funktionella mognadsnivå. Företaget i fråga måste ha upprättat en beprövad processkultur, där principerna för ”effektiv förvaltning” och ”resurssnål tillverkning” tillämpas konkret, där tanken är att ständiga förbättringar skall uppnås.

Den fjärde viktiga faktorn är ”sponsorerna”. Utan den högsta ledningens beslutsamma engagemang å ena sidan och utnämningen av chefer, som ansvarar för att genomföra 5.0-projekten inom företaget, å andra sidan kan omvandlingen snabbt rinna ut i sanden. Det är därför nödvändigt att investera i personal, som kan ha kapacitet att engagera sig under en lång tidsperiod, som inte handlar om produktion.

Slutligen måste arbetsgrupperna på fältet vara tillräckligt tillgängliga och koncentrerade för att tillsammans skapa och anta de förändringar som 5.0-omvandlingen medför. För att göra detta är det nödvändigt att samla en grupp medarbetare, som är så representativa som möjligt för de berörda avdelningarna. Detta omvälvande tillvägagångssätt kan därför endast tillämpas, om en rigorös hantering av förändringarna kombineras med införandet av ny teknik.

Den komplementära förmågan mellan de olika VINCI Energies-företagens expertis gör det möjligt att stödja företagen i genomförandefasen av denna 5.0-omvandling. Men tillvägagångssättet kommer bara att vara hållbart, om en uppföljning genomförs över tid.

18/01/2024

Thierry Delpech

Chef för Actemium Consulting 5.0 North & East