Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom den digitala omvandlingen och energiövergången.

XaaS (Everything as a Service), eller översatt ”Allting som en tjänst”, och hanterade tjänster, som stöder lösningar under hela deras livscykel, kan ha en betydande inverkan på energiomställningen.

År 2019 producerades 53,6 miljoner ton elektroniskt avfall sammanlagt i hela världen, varav endast 17,4 procent samlades in och återvanns. Faktum är att IT-utrustningarnas livslängd inte är längre än tre till fem år. Utöver detta misslyckas 31 procent av IT-projekten, enligt det amerikanska konsultföretaget Gartner, vilket leder till att en betydande mängd resurser slösas bort. Det uppskattas att IT-branschen kommer att producera 74 miljoner ton elektroniskt avfall år 2030.

Denna bransch, som ofta är förknippad med immateriell verksamhet, har en mycket påtaglig inverkan på elförbrukningen och ännu mer på råvaruförbrukningen, särskilt av sällsynta metaller.

IT-marknadens framtid kan alltså inte längre endast sammanfattas till ny teknik, såsom 5G eller näten som en tjänst (NaaS), eller på engelska Network as a Service, vilka ständigt effektiviserar användningen. IT-aktörernas verkliga problem idag, både för dem själva och deras kunder, är att minska sin elförbrukning, men också, och framför allt, sin användning av råvaror, som är den främsta källan till utsläpp av växthusgaser i denna bransch.

Minska IT-lösningarnas koldioxidavtryck

Inom detta område kan XaaS (Everything as a Service) bidra till att minska IT-lösningarnas koldioxidavtryck. Det är här som marknadsaktörerna måste koncentrera sina ansträngningar för att behålla sin ställning i en konkurrensutsatt omgivning, men också för att uppfylla sina skyldigheter när det gäller socialt ansvar. Denna modell gör det möjligt att minska elförbrukningen, eftersom utnyttjandegraden för IT-lösningar (t.ex. lokala servrar) är betydligt högre än för ändamålsanpassade IT-utrustningar hos kunder. Men framför allt främjar modellen förlängningen av utrustningens livscykel. Lösningarna ”som en tjänst”, som är dynamiska i sig, erbjuder större flexibilitet i utrustningens utvecklingscykel genom regelbundna aktualiseringar, vilket sålunda förlänger dess användbara livslängd.

”Proaktiv XaaS kan ha en verklig inverkan på utrustningens livslängd.”

XaaS, och särskilt de hanterade tjänster som är förknippade med dem, kan alltså ha en mycket verklig inverkan på utrustningens livslängd. Detta gäller först och främst kapaciteten, genom att användningen av utrustning och lösningar övervakas. Vissa sällan använda komponenter kan ersättas med lättare utrustning och enheter, som är endast ”inkopplade” under vissa tidsperioder. Styrningen av användningsbetingelserna (temperatur, damm, fuktighet, osv.) gör det möjligt att gynna en miljö, som bidrar till en längre livslängd för utrustningen. Precis som införandet av prediktivt underhåll gör, vilket är en ny utveckling inom IT-branschen.

På samma sätt skulle en mer kundinriktad process uppströms inklusive ett tillvägagångssätt för rådgivning, vilken är både funktionell och affärsorienterad (före försäljning), göra det möjligt att förhindra att många projekt misslyckas och slösar bort resurser i onödan, med en bedömning av kundens verkliga behov som den viktigaste aspekten. Slutligen kommer ett bättre antagande av alla funktioner i befintliga IT-lösningar att avsevärt minska efterfrågan på nya tillämpningar, eftersom användningen av funktioner, som är tillgängliga för användaren, kommer att kunna generaliseras.

En hållbar modell

Utöver att vara fördelaktig för omgivningen och kunden är XaaS-modellen också intressant för MSP:er (Managed Service Provider eller översatt leverantör av funk­tions­tjänster), som fjärrhanterar sina kunders IT-system. Genom att tillgripa en lösning, som gör det möjligt att säkerställa en längre livslängd för utrustningen minskar MSP:erna avsevärt deras användning av råmaterial och förbättrar därmed deras resultat.

Med XaaS rör sig branschen bort från en transaktionsmodell som ledde till att utrustningen förnyades ofta. Tvärtom är intresset nu att behålla denna utrustning så länge som möjligt hos kunderna, eftersom ekonomiska cykeln nu är inriktad på att förbättra kundernas resultat genom (nya) IT-funktioner och -prestanda, snarare än att fräscha upp själva lösningen.

Detta är också ett tillfälle för aktörerna på denna marknad, att så mycket som möjligt begränsa riskerna för störande konkurrens från eventuella nystartade företag som lockas av denna abonnemangsbaserade modell. Detta är en snabbt växande modell för enligt det indiska konsultföretaget Fortune Business Insights skulle investeringarna i XaaS sammanlagt i hela världen, vilka uppgick till 545,35 miljarder dollar år 2022, kunna nå upp till 2 400 miljarder dollar år 2029.

16/06/2023

Troy de Backer

Global Transformation Lead, Axians

Upptäck mer