Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Genom att ha antagit en övergripande strategi sedan 2015, har företaget Hype tagit ett seriöst steg framåt i utvecklingen av vätgasbaserade transporter, med stöd av VINCI-koncernen. De båda parterna deltar således i struktureringen av branschen på nationell och europeisk nivå.

Då transportsektorn står för 25 till 30 procent av utsläppen av växthusgaser i Frankrike, investeras stora belopp för att minska landsvägstrafikens koldioxidutsläpp. Det första området, där det investeras i energiomställningen idag, är elektrifiering av fordon med laddbara batterier, vilket leder till många utvecklingsprojekt inom industrin.

Även om batteridriften är särskilt lämpligt för vissa användningsområden, såsom enstaka resor, är det elektriska batteriet mycket mindre relevant för tunga transporter och vissa intensiva eller slumpmässiga landsvägsanvändningar, som transport av varor med lastbil och lätta nyttofordon, kollektivtrafik för persontransport och taxibilsparker.

Det problematiska är de inbyggda batteriernas vikt och volym, räckvidd och särskilt laddningstiderna. Väte har däremot stora fördelar, i synnerhet när det gäller räckvidden och den enkla och snabba tankningen.

När det gäller tunga varutransporter kommer vi säkert fortfarande att få vänta. Utbudet är bristfälligt bland lastbilstillverkarna, infrastrukturen är ännu inte utbyggd i tillräcklig utsträckning, att inträdeskostnaden förblir oöverkomlig.

De segment som är lämpligast för användning av väte är lätta fordon, i detta fall taxibilar, fordon för den sista kilometern och utryckningsfordon, men också fordon inom offentliga tjänster (särskilt bussar och sopbilar). Det är en verksamhet, som företaget Hype, som är den första samordnade plattformen för vätebaserad transport i Frankrike, har investerat i sedan 2015 i Ile-de-France (dvs. området runt Paris), genom att tillhandahålla ett helt samordnat erbjudande kring en första vagnpark av taxibilar.

 ”Vår önskan är att driva denna första omedelbart relevanta marknad för väte direkt, för att påskynda uppskalningen och att organisera den snabba och massiva minskningen av koldioxidutsläppen från transporter på beställning och andra yrkesmässiga transporter till nära noll. För att uppnå detta mål, måste vi göra framsteg med fordon, stationer och användningen samtidigt”, förklarar Mathieu Gardies, som är grundare och vd för Hype.

26 stationer i Ile-de-France i slutet av 2025

Företaget visar sina ambitioner tydligt, med en ökning i antalet vätgasdrivna taxibilar från 5 stycken år 2015 till 700 år 2023 . Företaget stöds särskilt av VINCI Concessions, som investerat 15 miljoner euro för att stödja utvecklingen av modellen i Frankrike och utomlands.

Hype, som avser att etablera sig i 15 andra storstäder i Frankrike och utomlands, tillkännagav nyligen sju kommande utvalda områden Le Mans, Bordeaux, Bryssel, Barcelona, Madrid, Lissabon och Porto. Här kommer företaget att kopiera den modell som är beprövad sedan mer än sju år i Ile-de-France, genom att placera ut minst 18 stationer och 3 elektrolysörer i dessa städer i slutet av 2025, och genom att dra nytta av resurserna och expertisen hos VINCI Concessions och hos VINCI Energies.

”VINCI Energies har nu alla de yrkeskunskaper, som krävs för att utveckla ett samordnat erbjudande.”

Samtidigt har företaget anförtrott VINCI Energies uppförandet av 26 nya tankstationer för lokalt producerat grönt väte i Ile-de-France (i ett antal av 20 med en kapacitet på 1 ton/dag) fram till slutet av 2025. Detta kommer att bli ett nät, som är dimensionerat för att tillfredsställa påfyllningsbehoven hos en vagnpark på 10 000 taxifordon och annan användning av väte.

”Koncernen har nu all den kompetens som krävs för att utveckla ett samordnat erbjudande. Betydelsen av detta projekt och dess unika egenskaper ger oss tillfälle att bredda och påskynda koncernens expertis inom väte”, bekräftar Nicolas Dattez, som är chef för väteutveckling på Actemium och ledare för vätearbetsgruppen på Leonard, som är VINCI-koncernens framtidsforsknings- och innovationsplattform.

För Hype uppfyller partnerskapets logik en önskan att positionera sig som en katalysator för branschen genom att erbjuda industriella aktörer en plattform, som gör det möjligt för dem att testa sina lösningar och att göra dem tillförlitliga under goda premisser.

Suveränitetsfrågor

”Fram till för fem år sedan, med undantag för Toyota, Hyundai och några nystartade företag, övervägde ingen på allvar att använda väte för transport, minns Nicolas Dattez. Idag råder konsensus om fördelarna med att överväga lösningen för att minska koldioxidutsläppen från långväga godstransporter och avgränsade vagnparker.”

 Experten tillägger:Vi har gått med i en hård kapplöpning om teknik och suveränitet för energin och alla stater investerar kraftigt i denna teknik. Många frågor kommer snart att ställas. Var ska de producera vätet? Kommer de att välja en starkt centraliserad eller mer decentraliserad produktion? »

 Till skillnad från en marknad för elektriska batterier, där Kina har ett långt försprång, utgör väte en fråga om nationell suveränitet för Frankrike, som ser framväxten av många aktörer inom detta innovationsområde. Struktureringen av vätgasbranschen på nationell nivå och i Europa bör göra det möjligt att hämta in den industriella eftersläpningen inom batteriekosystemet och att inleda en dynamik med samtidig och optimerad utveckling av de två lösningarna, vilket skulle göra det möjligt för Frankrike att positionera sig som världsledande inom vätgaslösningar.

17/07/2023