Det talas ofta om energirenovering av byggnader, men mer sällan om digital renovering. Men det kan komma att ändras. 

Energirenovering har blivit ett vardagligt koncept för de som arbetar inom fastighetsbranschen. Däremot hör man aldrig talas om digital renovering. Är de digitala applikationerna för nya och moderna för att man ska kunna koppla ihop det med en renovering? Eller är den digitala världen per definition inte kompatibel med själva tanken på renovering?

Kanske är det både och. För Pierre Blanchet, som är ansvarig för innovation på affärsområdet Building Solutions inom VINCI Energies, är uttrycket ”digital renovering” nästan motsägande.

”Att renovera innebär att reparera, att anpassa till nya standarder, men det digitala kan inte renoveras, i alla fall inte på industriell nivå såsom en byggnad kan. Kontorsfastigheter passar perfekt in i vår tidsepok med data, plattformar och uppkopplade ting. Men artificiell intelligens kan inte renoveras, istället utvecklar den sig själv”, säger han.

 Digital återvinning är en ännu mindre marknad och det förklarar varför det digitala oftast är relativt frånvarande från den delen av en fastighet som man bedömer ska renoveras.

”Oljepannor, elektriska pumpar och gamla värmesystem har mycket gemensamt över generationerna. Men det digitala blir snabbt föråldrat”, säger Pierre Blanchet.

Energirenovering är en trampolin för digital övergång

Renoveringen av byggnader representerar ändå en enorm potentiell marknad. Det faktum att många fastigheter i Frankrike är gamla öppnar dörrarna för många byggarbetsplatser på existerande fastigheter.

Och då är renoveringen av byggnader och olika material i mångt och mycket drivna av energibesparingsmål. Energiövergången är kopplad till digitaliseringen av infrastruktur och verktyg, och därför är det tydligt att byggnaders renovering blir en verklig möjlighet för integreringen av det digitala på en massiv skala i redan existerande byggnader.

Dessutom, trots att digitaliseringen fortfarande ofta är frånvarande i gamla byggnader, kommer den i framtiden att bli en ryggrad och det centrala nervsystemet för hur de fungerar.

”Digitaliseringens plats och roll är så pass oumbärlig att det handlar om att ”tänka digitalt” redan från utformnings- och ingenjörsfaserna.”

”Vare sig man tänker som en renoverare eller en byggmästare är digitaliseringens plats och roll så pass oumbärlig. Det handlar om att tänka digitalt redan från utformnings- och ingenjörsfaserna. Digitaliseringen måste komma före alla andra planerade arbeten”, säger Pierre Blanchet.

Integrera det digitala redan i projektfasen

Buildings Alliance for Smart Cities (SBA), Alliansen HQE-GBC, Cerqual och Certivéa har tillsammans skapat en definitionsram som stödjer och uppmuntrar byggnaders digitalisering.

Arbetet har resulterat i Label R2S (Ready To Services), en teknisk referensram som vänder sig till de som arbetar inom fastighetsbranschen och som vill främja den uppkopplade byggnaden.

”Det handlar om att integrera det digitala från första början, innan man ens börjat rita en byggnad. Syftet är att erbjuda de som använder byggnaden en optimal uppkoppling, samt integrera byggnaden i den intelligenta staden, optimera investeringarna, skydda infrastrukturen från att bli föråldrad och värdesätta fastigheter i det rådande konkurrensklimatet”, säger Pierre Blanchet.

Ju mer de som arbetar inom fastighetsbranschen lyckas förutse utvecklingen idag, desto mindre kommer de att behöva renovera i framtiden.

14/09/2020