En ny färdplan för miljön och inrättandet av ett miljöpris – The Environment Awards. Isabelle Spiegel, VINCI:s miljöchef sedan augusti 2019, berättar om koncernens ambitioner.

I januari 2020 presenterade VINCI sin färdplan för miljön. Är detta en fortsättning på redan påbörjade insatser eller rör det sig om en tydlig upptrappning?

Isabelle Spiegel. Sedan 2009 innefattar VINCI-manifestet ett åtagande om att “Verka för grön tillväxt”. Målsättningen i detta åtagande är att vi 2020 ska ha minskat våra utsläpp av växthusgaser med 30 %, och detta är vi på god väg att uppnå. För att vi fullt ut ska kunna vara med och medverka till att begränsa temperaturökningen till 2 °C måste vi öka våra ansträngningar och höja ribban för våra insatser ytterligare ett steg. I vår nya färdplan är målet är att minska koldioxidutsläppen med 40 % fram till 2030.

På vilket sätt har coronapandemin förändrat situationen?

Isabelle Spiegel. Hela den verkställande kommittén för VINCI-koncernen har valt att fortsätta med miljöarbetet trots pandemin. Detta är absolut nödvändigt för den globala miljön, och det är väldigt viktigt för våra verksamheters långsiktiga hållbarhet. Våra mål sätts på tio år framåt. Det finns därför ingen anledning att revidera dessa på grund av coronaviruset. Däremot behöver ett visst anpassningsarbete ske på kort sikt för att ta hänsyn till den allmänna ekonomiska situationen. Vissa åtgärder kan eventuellt komma att försenas med några månader. Å andra sidan kommer vi troligtvis att behöva arbeta snabbare i andra frågor, såsom miljölösningar för tillväxt. Återhämtningen måste vara ”grön”, detta är alla överens om idag.

Vilka är de viktigaste drivkrafterna inom koncernen för genomförandet av VINCI:s miljöambitioner?

Isabelle Spiegel. En av koncernens styrkor är att kunna mobilisera sina medarbetare kring gemensamma åtaganden och målsättningar. Detta sker redan vad gäller till exempel arbetsmiljö och säkerhet. Var och en av VINCI:s 222 000 anställda måste sålunda vara delaktiga i de omvandlingar som denna nya färdplan medför. För detta behöver man givetvis gemensamma verktyg och referenssystem, men dessa ska tillämpas med en decentraliserad och agil strategi som anpassas till våra verksamhetsområden, kunder, marknader och geografiska områden. Var och en får således sätta upp sina egna prioriteringar för hur man ska uppnå målet att minska koldioxidutsläppen med 40 %.

40 %, är detta ett genomsnitt för hela VINCI-koncernen?

Isabelle Spiegel. Ja. Detta är resultatet av de konsoliderade handlingsplanerna, handlingsplaner som har utarbetats under flera månader per division: 50 % minskning för VINCI Construction och VINCI Airports, 30 % för Eurovia och 40 % för VINCI Energies.

”Syftet med Miljöpriset är att förena våra krafter och utbyta bästa metoder.”

Vilka hinder kan ni se för genomförandet av denna nya färdplan?

Isabelle Spiegel. Det finns inte längre så många hinder vad gäller medvetenheten, den finns nu överallt. Men den ekonomiska modellen är inte alltid lika självklar i alla länder och inom alla verksamhetsområden. I Nordamerika till exempel är energipriset mycket lägre än i Europa, och detta har en betydande inverkan på avkastningen på investeringar. Dessutom har en del av våra kunder inte några tydliga miljökrav. Detta kan utgöra ett hinder i en koncern som VINCI där affärskulturen bygger på ett högkvalitativt genomförande med noggrann respekt för kundernas förväntningar. Här måste vi vara proaktiva och våga prata med våra kunder om detta och föreslå lösningar!

Vilken del har IT och digital teknik i problemet och i lösningarna?

Isabelle Spiegel. Den digitala tekniken står för cirka 4 % av koldioxidutsläppen i världen. Detta är en ganska liten andel, men den ökar extremt snabbt. Det bör påpekas att över 50 % av världens utsläpp kommer från bygg- och transportsektorn. Detta är våra sektorer, och det är här vi verkligen kan påverka. Men vad gäller IT måste vi bryta ökningen av utsläppen och här behöver vi utveckla nya kraftfulla tekniska lösningar. Och det räcker inte med bara tekniken, det är alla väl medvetna om. De dagliga ”små handlingarna” som vi alla kan bidra med är också ett kraftfullt verktyg. Med en hybridgrävmaskin på en byggarbetsplats kan man minska utsläppen med 20 till 25 % och med ecodriving minskar man dem med ytterligare 15 till 20 %. Och om var och en av VINCI:s 222 000 anställda raderar tio e-postmeddelanden från sina inkorgar varje dag 200 dagar om året kommer detta att minska koncernens totala utsläpp med 0,2 %.

Vad har ni för indikatorer för att mäta de åtgärder ni genomför?

Isabelle Spiegel. Vi har definierat tre åtgärdsområden: att motverka klimatförändringarna, optimera resurser för att främja en cirkulär ekonomi och bevara naturliga miljöer. Mätningen sker på två nivåer. På koncernnivå sker det med miljöprestandaindikatorer (såsom växthusgasutsläpp) och inom vår verksamhet och med kunder har vi olika indikatorer för genomförandet som hanteras på ett mycket decentraliserat sätt.

Hur ser ert ledningssystem ut för detta?

Isabelle Spiegel. Styrningen sker på tre nivåer. På styrelsenivå har vi en strategikommitté som hanterar frågor om företagens sociala ansvar och som avger en årlig lägesrapport. Verkställande kommittéer med inriktning på miljöfrågor sammanträder flera gånger om året. Och varje månad sammanträder en miljökommitté bestående av cheferna för hållbar utveckling från de olika divisionerna (Corinne Lanièce för VINCI Energies).

I anslutning till denna nya färdplan lanserar VINCI ett miljöpris – The Environment Awards. Vad innebär detta pris? Vilka är syftena med detta?

Isabelle Spiegel. Precis som Innovationspriset, som var mycket framgångsrikt inom koncernen, är The Environment Awards ett internt pris inom VINCI. Syftet med detta är att förena alla våra krafter. Miljön omfattar och angår oss alla på VINCI. Syftet är också att utbyta lokala initiativ och bästa metoder. Alla kan vara med, nomineras och rösta via en digital ad hoc-plattform.

Priset presenteras den 22 september 2020 i samband med den första ”Environment day” på VINCI. Ansökningar kan lämnas in under fem månader. I juni 2021 kommer en tilldelningsfas att ske på regional nivå (åtta regioner inom Frankrike samt regioner per geografiskt område utanför Frankrike såsom Nordeuropa, Nordamerika etc.) innan den stora finalen äger rum i september 2021.

Vilken är din bedömning av VINCI Energies vad gäller VINCI:s nya miljöambitioner?

Isabelle Spiegel. Jag har kunnat konstatera att de olika verksamheterna inom VINCI Energies redan har anammat VINCI-koncernens nya miljöambitioner på alla tre punkter. Och att deras medarbetare på alla nivåer är kapabla att anpassa denna färdplan till sina utmaningar och prioriteringar. Detta förvånar mig inte eftersom lokal anpassning och att arbeta med ”kundanpassade lösningar” är utmärkande för VINCI Energies.

Vilka datum ser du som nyckeldatum för ekologisk och miljömässig medvetenhet? Vad var den utlösande faktorn?

Isabelle Spiegel. Grunddatumet är onekligen FN-rapporten Our Common Future, den så kallade Brundtland-rapporten från 1987, där definitionen av hållbar utveckling fastställdes: att säkra kommande generationers levnadsförutsättningar. Det andra nyckeldatumet är Parisavtalet i samband med klimatmötet COP21 i december 2015. Detta är första gången som detta ämne som varit ”begränsat” till vetenskapliga och statliga sammanhang togs upp av det civila samhället och näringslivet. Det tredje datumet eller snarare den tredje etappen är den som äger rum just nu. Det började 2019 med en global medvetenhet och en känsla av att det är bråttom.

14/09/2020