Genom att investera i ett nytt gaskraftverk kommer staden Flensburg i norra Tyskland att minska koldioxidutsläppen med 40 % samtidigt som kolkraftverken stängs tidigare än planerat enligt regeringens tidsplan.

Staden Flensburg i Tyskland, nära Östersjön och Danmark, kommer att kunna klara sig helt utan kol för sin energiproduktion tidigare än vad som planerats i den tyska regeringens tidsplan. Nyckeln till denna snabba utveckling är ett nytt naturgasdrivet kraftvärmeverk som är planerat att tas i drift 2022. Denna anläggning, kallad Kessel 13, kommer att göra det möjligt att producera energi mer effektivt, men även att förtidspensionera två koleldade kraftverk. Dessa skulle egentligen vara i drift i ytterligare tio år innan ridån går ner.

Övergången från kol till naturgas utgör ett konstruktivt sätt att möta de problem som uppstår med den ökande produktionen av el från vindkraft.

Fördelen med denna utveckling vad gäller kampen mot växthusgaser är påtaglig. ”Kessel 13 kommer att minska koldioxidutsläppen med 40 % för samma mängd energi som kolkraftverken”, säger Olaf Rhein, verksamhetschef på Actemium Hannover som är involverad i installationen av anläggningen. Således förväntas cirka 120 000 ton koldioxid elimineras varje år när denna nya anläggning tas i bruk. En betydande vinst för denna kommun med 90 000 invånare, för vilken Kessel 13-projektet utgör ett nytt steg på vägen mot en produktion av koldioxidneutral energi.

Dessutom utgör övergången från kol till naturgas ett konstruktivt sätt att möta de problem som uppstår med den ökande produktionen av el från vindkraft, särskilt i norra Tyskland. Då vindkraft är en intermittent energikälla medför den ett kompensationsbehov för produktionsgap. Användningen av naturgas ger möjligheter till en snabb och flexibel användning av anläggningarna. Vilket är en dubbel fördel för miljön.

Gas och ånga

Kessel 13-projektet utgör en fortsättning på den omställning som påbörjades 2014 – 2016, redan då med support från Actemium. Man syftar då till projektet Kessel 12 vars centrala del, precis som för Kessel 13, bestod i att bygga ett kombinerat gas- och ångkraftverk (ett gaskombiverk) för kombinerad produktion av värme och el.

I denna typ av anläggningar används naturgas för att generera elektricitet i två faser. Naturgas driver en turbin och en generator. Avgaserna från denna turbin används för att producera ånga och denna driver i sin tur en annan turbin och en generator som producerar ett överskott av el.

Denna kombination är extremt effektiv, framhåller Olaf Rhein: ”Ett modernt gaskraftverk som bara producerar el har en maximal verkningsgrad på 60 %. Som en jämförelse kommer Kessel 13, med en fjärrvärmekapacitet på 70 MW, att ha en effektivitet på över 90 % tack vare den gemensamma produktionen av el och fjärrvärme. Detta är dessutom cirka 10 % mer än produktionen från det gamla koleldade kraftverket.

När moderniseringen av stadens kombinerade kraftvärmeverk är klar kommer Flensburg att kunna täcka upp till 80 % av fjärrvärmeförsörjningen med naturgas. Staden kan också vara stolt över att ha uppnått målet för kolavveckling före tidsplanen, som den tyska regeringen har satt till senast 2038.

17/05/2021