Många storstäder i Europa och i andra delar av världen vänder diesel ryggen, såsom Paris och Darmstadt. Den franska huvudstaden installerar laddstationer och ett energihanteringssystem medan staden Hessen i Tyskland elektrifierar hela sin bussflotta. 


Världen vänder diesel ryggen och riktar in sig på hållbar mobilitet. Storstäderna visar vägen. Nära 1,2 miljoner bussar i olika städer runt om i världen kommer att vara elektriska år 2025, vilket är nästan hälften av de kommunala bussarna enligt en rapport från Bloomberg New Energy Finance. 

Till exempel har man i Amsterdam redan elektrifierat alla bussar som kör runt flygplatsen Schiphol och man planerar att 90 % av storstadsområdets bussflotta ska vara eldriven 2021. 

I Los Angeles körs alla bussar på naturgas som är mindre förorenande än diesel vad gäller småpartiklar och växthusgaser, men ”änglarnas stad” kommer att omvandla hela sin flotta till elbussar fram till år 2030. I Marocko går man i Marrakech också längre på sitt eget sätt. De elektriska stadsbussar som är i trafik sedan 2019 laddas vid en solenergistation som ligger vid utkanten av staden. 

”Ett övervakningssystem ska upprättas som gör det möjligt för RATP att visualisera energinivåer i realtid och på så sätt styra konsumtionen i detalj. 

Många städer utvecklar skräddarsydda lösningar för elektrisk mobilitet och Paris är inget undantag. Den franska huvudstaden har påbörjat processen med att byta ut dieselfordon genom att elektrifiera de tre första busslinjerna. I regionen Ile-de-France, som hanterar transporterna, har man lagt in en högre växel med planen Bus 2025 där målet är att år 2025 ska de 4 500 dieselbussarna i Ile-de-France vara ersatta av en flotta bestående av 30 % fordon som körs på naturgas, som i Los Angeles, och 70 % elbussar. 

”En folkhälsofråga och en stor industriell utmaning”, enligt Valérie Pécresse, ordförande för regionen och för transportorganet Ile-de-France Mobilités, som berättar att denna plan sattes i verket genom ett första storskaligt projekt, en total elektrifiering av den första RATP-bussdepån för östra Paris, som efter en anbudsinfordran anförtrotts till SDEL Transport en Commun (VINCI Energies). Bussdepån som ligger på Rue de Lagny i det 20:e arrondissementet i Paris driver och underhåller för närvarande 184 dieselbussar. 

Efter två arbetsfaser på vardera femton månader togs 192 laddstationer för bussar i drift i september 2019 och september 2020. 

Fulladdade batterier på morgonen 

David Benloulou, företagschef för SDEL Transport en Commun, säger att det var en fråga om att ”modernisera hela infrastrukturen” med högspänningsstationer, transformatorer och all distribution till laddstationerna. Laddningen sker inte via konventionella kablar, utan på cirka 1 000 meter av samlingsskenor. 

Denna styva anordning – kopparstänger inneslutna i ett aluminiumhölje – lämnar bara några millimeters utrymme mellan de olika delarna. Detta har lett till en mycket stor precision både i dess utformning och genomförande, där man använde sig av olika arkiv med planer och studier på datorplattor som fanns tillgängliga på byggarbetsplatsen. 

”Ett övervakningssystem har införts som gör det möjligt för RATP att visualisera energinivåer i realtid och på så sätt styra konsumtionen in i minsta detalj”, tillägger David Benloulou. Det är viktigt att optimera laddningstiderna för att kunna prioritera bussarna som måste avgå efter en mycket exakt tidtabell och de som måste vara ”i startblocken” på morgonen. 

Planera energibehovet 

VINCI Energies har även tagit sig an denna utmaning som är kopplad till de specifika begränsningarna i eldrivna kollektivtrafiksystem, cirka 60 mil därifrån i Darmstadt, den fjärde största staden i delstaten Hessen i Tyskland. 

Efter ett anbudsförfarande som inleddes i februari 2020 av HEAG mobilo, stadens kollektivtrafikoperatör, för elektrifiering av hela bussflottan, valdes tre VINCI Energies-företag ut: Ing3E (designkontor), Omexom Frankenluk (strömförsörjningssystem) och Actemium BEA (laddningssystem). 

”Eftersom de allmänna bussarna tar förutbestämda vägar kan man planera rutterna och behovet av energi. Det är därför som HEAG mobilo, utöver den nya elektriska infrastrukturen som vi har anlagt, har utlyst en separat anbudsinfordran (som pågår) för införandet av ett system för depåhantering. Det rör sig om en programvara som är ansluten till laddinfrastrukturen för optimal hantering och planering av bussarnas energibehov samtidigt som man undviker stora förbrukningstopparsäger Riccardo D’Agostino, projektledare och chefsingenjör på Ing3E, som övervakade det första byggprojektet för VINCI Energies olika företag och där byggplanering och övervakning slutfördes i april 2021. 

”Utöver de ändringar som HEAG begärt tillkom restriktioner för att inte blockera flera bussfält samtidigt samt ytterligare arbeten till följd av kraven från miljömyndigheten i Darmstadt. 

Omexom Frankenluk genomförde sålunda uppbyggnaden av hela elförsörjningssystemet för laddinfrastrukturen. Detta system består av en station för den elektriska anslutningen till medelspänning (20 kV) och två transformatorstationer som vardera omfattar ett medelspänningsrum, två transformatorrum och ett lågspänningsrum med all utrustning för eldistribution till laddstationerna. 

Actemium BEA har för sin del satt upp laddningssystemet som består av 28 laddare på 150 kW och 36 uttag på 150 kW inne i depån. Företaget ansvarade också för anläggandet av all nödvändig infrastruktur mellan de externa laddarna och laddstationerna (växelströms- och likströmskablar, kabelkanaler utanför och inne i depån). 

Byggprojekt fullt av oförutsedda händelser 

De två verksamheterna inom VINCI Energies fick hantera många begränsningar. ”Staden gav oss bara ett 6-timmars fönster under en helg för att sätta upp laddstationer på en station utanför depån, som ligger nära en större trafikled. Leveransen av de två blocken till stationen, uppmonteringen av 120 tons-kranen och lyftningen av stationen skedde under denna korta tid, säger Klaus Kürzdörfer, projektledningschef på Omexom Frankenluk. 

För den andra stationen användes en 200 tons-kran. Denna behövde transporteras genom en cirka 100 meter lång skogsväg, som gränsar till ett naturreservat. Denna väg behövde prepareras med ekologiskt grus avsett för specialfordon. Och när arbetet var klart måste vägen återställas i sitt ursprungliga skick. Installationen sköts också upp i tre månader för att inte störa fåglarnas häckningssäsong. 

 För Actemium var byggprojektet inte heller helt okomplicerat. ”Utöver de ändringar som HEAG mobilo begärt avseende laddinfrastrukturen (antal och placering av uttag och laddare) tillkom stränga restriktioner från kunden avseende anläggandet av kabelkanaler för att inte blockera flera bussfält samtidigt samt ytterligare arbeten till följd av kraven från miljömyndigheten i Darmstadt (förbud mot avverkning av träd, skydd av underjordiska rötter etc.)”, konstaterar Henri Bahr, projektchef på Actemium BEA.  

16/09/2021