Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VINCI Energies har åtagit sig att följa en strategi för att anlägga solceller på taken på sina byggnader genom sitt ad hoc-dotterbolag ELIOVE. En marknad som har försummats av investerare i solceller.

VINCI Energies påskyndar sin energibesparingsstrategi för fastigheter genom att installera solpaneler på alla företagets byggnader som är tekniskt lämpade.

Miljöproblemen tvingar alla aktörer inom energisektorn (leverantörer, operatörer, företag) att mångdubbla åtgärderna för energieffektivisering i verksamheterna. Bland de otillräckligt outforskade alternativen: anläggning av solceller på taken på byggnader i tjänstesektorn.

Idag är det bara stora detaljhandelsföretag och logistikföretag, som har börjat anlägga solcellspaneler på taken på sina stormarknader och lager, eftersom lagen kräver att de skall göra det.

”VINCI Energies tillvägagångssätt med Eliove är enastående.”

När det gäller kontorsbyggnader återstår allt att göra. ”Marknaden går helt under solcellsutvecklarnas radar av ekonomiska skäl. Åldern, eller till och med föråldringen av en betydande del av parken, väger ibland mycket tungt för de investeringar som skall göras innan man kan anlägga solceller. Dessutom äventyrar ytornas förhållandevis lilla storlek lönsamheten i verksamheten”, förklarar Houda Matta, chef för Eliove, ett dotterbolag till VINCI Energies, vilket grundades i slutet av 2021 för att anlägga solceller på koncernens byggnader.

80 studier av genomförbarheten

”Man är aldrig mer välförsedd med solceller än vad man är själv” skulle därför kunna vara slagordet för denna nya enhet, sprungen ur en önskan från VINCI Energies högsta ledning att påskynda strategin för energieffektivisering av sitt eget byggnadsbestånd genom att anlägga solcellspaneler på alla byggnader som är tekniskt lämpade för detta.

ELIOVE:s färdplan? Att inledningsvis inventera och granska taken på de 160 byggnader som ägs av koncernen i Frankrike, innan man övergår till att rikta in sig på de ca 400 byggnader som hyrs idag i samma land.

Närmare 80 genomförbarhetsstudier har redan genomförts. Det verkar som om fler än hälften av byggnaderna är olämpliga eller knappast lämpar sig för anläggning av paneler: renoveringskostnaderna är för höga eller så kan byggnadens struktur inte på lång sikt bära belastningen från en solcellsanläggning, taket ligger i skugga, hyresavtalet är på väg att löpa ut eller förmodad vidareförsäljning av fastigheten.

Elpriset begränsat enligt avtal

ELIOVE:s mål är att göra det möjligt för VINCI Energies-företag att installera paneler på sina byggnader utan inledande finansiella investeringar, utan mänskliga investeringar och utan risk.

ELIOVE hanterar alla faser av projektet för sina kunder: stabilitetsberäkningar för sektionerna i den befintliga byggnadsstommen, genomförande av förbrukningsprofilen, utformnings- och skuggningsstudie, produktionssimulering, genomförande av administrativa förfaranden (förhandsdeklaration, begäran om ENEDIS-anslutning), förhandlingar med plåtslagare, takläggare, taktäckare, för att genomföra takreparationer eller strukturförstärkningar…

Andra aspekter som tas om hand: samordning för att validera projektets soliditet, projektledning av takreparationer eller strukturförstärkningar men också genomförande av integrationssystem och efterlevnad av lagliga föreskrifter. Allt i ett drift- och underhållsförhållande över tjugo år.

Betydande säkerhet för kundföretaget i ett sammanhang med kraftigt stigande elpriser, där varje omförhandling av avtalet ger upphov till en explosion av avgifter: priset på den producerade elektriciteten är avtalsenligt begränsat.

Logik för egenförbrukning

”VINCI Energies tillvägagångssätt med ELIOVE är enastående”, understryker Aymeric Tissandier, chef på VINCI Facilities. För det första för att vi är de enda som investerar i taken på kontorsbyggnader. För det andra därför att vi får våra egna företag att arbeta med våra egna byggnader. Och sist men inte minst, eftersom vi är en del av en dynamik av egenförbrukning, där aktören eller aktörerna inom solcellsbranschen anlägger paneler och betalar hyror till företagskunder för att sälja den producerade elen vidare.”

Avkastningen på investeringar i solceller erhålles inte förrän efter femton eller tjugo år. Men ELIOVE har främst skapats för att förbättra koncernens miljöresulat. Investeraren VINCI Energies har därför valt att begränsa riskerna till sina egna företag. ELIOVE:s första kund, företaget IEP, i Limoges, skall få solceller anlagda på sitt tak på 810 m² till hösten 2022. Femton andra verksamma projekt befinner sig i uppstartsfasen.

17/11/2022