Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Datacenter är stora elförbrukare och kan därför släppa ut stora mängder växthusgaser. Axians Sverige arbetar för att minimera miljöpåverkan från denna bransch genom att implementera praktiska och innovativa lösningar.

Datacenter förbrukar stora mängder el. Som ledande inom sin bransch är Axians, VINCI Energies ICT-varumärke, medvetet om att datacenter potentiellt är stora utsläppare av växthusgaser. “Men”, säger Michael Ellnebrand, automationsingenjör och miljöambassadör på Axians Sverige, “det här är något vi kan göra något åt! Att optimera energiförbrukningen i datacenter kan ge betydande miljövinster.”

Axians Sverige var det första företaget som erbjöd sina kunder certifierad grön el i landet. Företagets ständiga miljöengagemang ledde till en ISO 14001-certifieringen 2015.

“Och vi har bara blivit bättre sedan dess”, säger Michael Ellnebrand. “Tack vare bra leverantörsstyrning och uppföljning får vi minst lika bra miljöprestanda i våra externa datacenter som i de som vi hanterar själva.” Axians väljer sina externa datacenter bland annat utifrån deras miljöprofil.

Detta miljöansvariga tillvägagångssätt minskar utsläppen och även påverkan på den biologiska mångfalden. “Till exempel”, fortsätter automationsingenjören, “ser vi till att den vattenkraft vi använder genereras med ett rimligt vattenflöde, vilket har en mindre effekt på djur och växter. På samma sätt placeras vindkraftverk där de har mindre påverkan på djurlivet.”

Praktiska åtgärder

Axians miljöarbete i Sverige omfattar olika praktiska åtgärder. För det första i inköpsledet: Michael Ellnebrand förklarar att “Innan vi köper in nya enheter till ett datacenter avgörs vårt val av en viktig parameter: förhållandet mellan energiförbrukning och utrustningens prestanda. En energieffektiv enhet kan ha en längre livslängd.

En annan viktig faktor är tillverkningsprocessen. “Den står ofta för en betydande del av enhetens totala utsläpp under hela livscykeln. Vi måste också ta hänsyn till alla transporter av komponenter till fabriken och av den färdiga enheten till datacentret.”

“Optimering av energiförbrukningen i datacenter kan ge betydande miljövinster”

Axians vidtar också åtgärder när det gäller temperaturen i sina datacenter. Genom att höja medeltemperaturen i de enheter som Axians använder för sina kunders räkning minskar elförbrukningen med 20-25 procent. “Vi har samarbetat med leverantörerna för att komma fram till en rimlig temperatur som inte äventyrar utrustningen”, förklarar Michael Ellnebrand.

Han berättar också om arbetet med att övervaka luftflödena: “När man höjer temperaturen i ett datarum måste man vara mycket mer uppmärksam på hur luften cirkulerar. Därför har vi installerat kanaler som effektivt håller värme och kyla åtskilda. Detta säkerställer att alla enheter får tillräcklig kylning trots den ökade temperaturen. Vi har också minskat fläkthastigheterna, vilket också bidrar till att minska elförbrukningen.”

Innovativa lösningar

I händelse av strömavbrott valde Axians en lösning som möjliggör användning av biologiskt nedbrytbara energireserver i reservelverket. “Vi använder ett miljövänligt alternativ, EcoPar A* ett bränsle med hälften så stora utsläpp av växthusgaser som vanlig diesel”, säger Michael Ellnebrand.

Och några av Axians partners har implementerat andra innovativa lösningar. “En av dem behandlar värmen i sitt datacenter som en resurs. I stället för att bara släppa ut den återvinns den genom att den leds in i fjärrvärmen. Detta minskar den totala elförbrukningen för de berörda bostäderna.”

En annan åtgärd som vidtagits för att minska utsläppen av växthusgaser är installationen av solpaneler på datacentrens tak. “Förutom de besparingar som dessa genererar, minskar den lokala elproduktionen belastningen på elnätet.”

*EcoPar A är ett bränsle för dieselmotorer, utvecklat och patenterat av det svenska företaget EcoPar AB. Utsläppen av flera cancerframkallande ämnen minskar med över 90% jämfört med diesel, och kvävedioxidnivåerna (NO2) i miljön med upp till 60%.

14/03/2024