Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Bevarandet av flora och fauna blir alltmer viktigt inom fastighetssektorn när det finns en stark strävan om att öka tillgångarnas värde och hållbarhet.

Behandling av miljöfrågor inom fastighetssektorn sker idag främst på området energi och koldioxid. De åtgärder som vidtagits av sektorns aktörer för att minska utsläppen från byggnader har delvis skett för att man vill uppfylla föreskrifterna i den franska rättsakten Décret Tertiaire som utfärdats i enlighet med lagarna Grenelle II och ELAN, och dels för att man vill ge tillgångarna ett ökat värde.

Vi bistår våra kunder i bevarandet av den biologiska mångfalden i både design-, konstruktions- och driftsfasen

Certifieringar för hållbar fastighetsprestanda, såsom HQE, BREEAM och WELL, är idag legio. Detta har medfört att dessa typer av standarder inte längre har samma differentieringseffekt för marknaden.

Biologisk mångfald och certifiering

Andra standarder och märkningar har nyligen dykt upp för validering av tertiära byggnaders överensstämmelse med bevarandet av den biologiska mångfalden, såsom märkningarna Effinature som utfärdas av institutet Irice, och BiodiverCity från International Biodiversity & Property Council som representeras av aktörer inom urbanism, fastigheter och miljö.

Även om lagstiftningskraven vad gäller biologisk mångfald inom fastighetssektorn för närvarande är mycket låga anlitar fler och fler aktörer inom sektorn ekologer och ingenjörer som är specialiserade på att identifiera, förutse och analysera påverkan av mänskliga aktiviteter på miljön och den biologiska mångfalden.

”Vi bistår våra kunder i bevarandet av den biologiska mångfalden i både design-, konstruktions- och driftsfasen” förklarar Chloé Chary, ekolog vid Greenaffair, ett konsultföretag som sedan tjugo år tillbaka specialiserar sig inom miljöområdet och som är pionjär inom miljöcertifiering i Frankrike.

Gröna vägar, svarta ramar och biotopväggar

Vid uppförande och renovering av byggnader är åtgärderna för den biologiska mångfalden i tertiära fastigheter främst inriktade på vegetation. Dessa kan bestå i att man anlägger grönområden nedanför byggnaderna där växtarter fritt kan utvecklas och som naturligt attraherar en mängd olika insekter och fåglar.

Eller att man skapar ekologiska korridorer, det vill säga gröna vägar mellan två skyddsområden för biologisk mångfald. Gröna vägar som kan förvandlas till svarta ramar på natten utan artificiell belysning för att skydda fladdermöss, ett särskilt skyddat taxon.

Det är också möjligt att beklä terrasser, tak eller väggar med växter.

Tanken är alltid att öppna upp byggnaden utåt, att skapa platser avsedda för djur, såsom bikupor, fågelholkar och naturligt välkomnande miljöer för insekter.

Vi rekommenderar att man tar hand om trä från byggarbetsplatser såsom stammar av fällda träd eller lastpallar och omvandlar dessa till vedträn med hål i, gör knippen av grenar eller andra typer av skydd för insekter”, fortsätter Chloé Chary.

Förutom att det bidrar till byggnaders motståndskraft inför kommande klimatförändringar gör ekologernas arbete det således möjligt att uppvärdera tillgångarnas hållbarhet genom att man tar hänsyn till den ökande betydelsen av bevarandet av fauna och flora inom fastighetssektorn vad gäller byggnader i stadsmiljö.

18/03/2022