Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Actemium Saint-Etienne Process Solutions har tagit fram ett nyckelfärdigt, automatiskt och skalbart system i syfte att förbättra industriella prestanda hos produktionsanläggningar för pulver avsett för byggnadsindustrin.

Produktionslinjen som Actemium Saint-Etienne Process Solutions har skapat patenterades redan 2015.

I en situation med trefaldiga kriser inom ekonomi, klimat och energi uppmanas den industrialiserade delen av världen, som har särskilt hög förbrukning av fossila bränslen och utsläpp av stora mängder koldioxid, att se över sina modeller. När det gäller industriella produktionsplatser som kännetecknas av sina strukturellt tunga anläggningar och stela produktionscykler, finns det många hinder för omvandlingen.

Det finns inte heller någon brist på åtgärder som kan vidtas, varken på de tekniska eller organisatoriska områdena. Det kan till exempel räcka med att ändra vissa produktionsmönster för att förbättra den ekonomiska och energimässiga effektiviteten av produktionsplatser.

Detta problem har Actemium Saint-Etienne Process Solutions, ett VINCI Energies-företag, har åtagit sig att lösa. Actemium har sedan 1991 bland annat specialiserat sig på industrialisering av produktionsförfaranden med pulverformiga, granulerade eller degliknande material främst avsedda för kemiska produkter inom byggnadsindustrin såsom lim, beläggningar, avjämningsskikt och så vidare.

År 2015 patenterade detta företag med 35 medarbetare en innovativ produktionslinje som döptes till Flexiplant. Detta gjorde det möjligt för industrianläggningar som hanterar lagring, dosering, blandning och förpackning av pulver, att avsevärt förbättra sin affärsmodell och minska sin miljöpåverkan.

Vertikalt eller horisontellt

”Idag måste företag som driver högt formulerade anläggningar för blandning av produkter välja mellan två slags produktionsenheter, nämligen vertikala eller horisontella enheter, som var och en har fördelar och nackdelar”, förklarar Nicolas Genevrier, försäljningsingenjör på Actemium Saint-Etienne Process Solutions.

De vertikala anläggningarna garanterar tillförlitlighet och produktionskapacitet till rimliga driftskostnader och mindre underhållsarbete. Det kräver en hög investering i inledningsskedet och begränsas av markens seismiska egenskaper och måste uppfylla de allt högre administrativa krav som ställs av lokala stadsplaner.

En investering, som är 25 procent lägre i inledningsskedet och leder till en driftskostnad, som är reducerad med 40 procent.

Ett problem är storleken och vikten av den metallstruktur som bär upp lagringssilorna för råmaterial, vilka i allmänhet är upp till 40 m höga. En annan nackdel med vertikala system är deras brist på flexibilitet och skalbarhet. Om inte utbyggnaden förutsågs under anläggningens konstruktions- och dimensioneringsfas är det mycket svårt att lägga till ytterligare lagringssilor, matartrattar för tillsatser eller en ny linje för fullständig blandning.

Det leder horisontella modeller till mindre investeringar men till högre driftskostnader. Deras produktionskapacitet är mer begränsad och de medför risker för korskontaminering som orsakas av transportsystemen, särskilt av pneumatiska system.

Det bästa av två världar
I och med Flexiplant har Actemium Saint-Etienne Process Solutions valt att låna från de två befintliga systemen för att kombinera deras respektive fördelar medan nackdelarna undviks. Systemet kombinerar en horisontell förbunden med en karusell, vilket erbjuder tre stationer för samtidig dosering för bättre produktionskapacitet och en mekanisk transport med hjälp av ett hopp*. Det begränsar energiförbrukningen och föroreningen mellan formuleringarna.

Linjens maximala höjd varierar beroende på användningsbehoven från 9 till 12 meter. Linjens sammanlagda storlek gör att den enkelt kan byggas in i de flesta befintliga lager. Utan att stoppa produktionen är det möjligt att när som helst lägga till nya moduler eller stationer och att utöka eller anpassa viss utrustning för att ta hänsyn till förändringar i produktionen.
Frånvaro av kontaminering, noggrann dosering, skalbar anläggning – och detta är inte allt, insisterar Actemium Saint-Etienne Process Solutions.

”Den investering i inledningsskedet som Flexiplant kräver är 25 procent lägre än med en vertikal struktur. När det gäller driftskostnaden är den 40 procent lägre än för en konventionell horisontell struktur. Denna ekonomiska vinst beror i sig på en betydande minskning av energiförbrukningen, vilket är tjugo gånger mindre än i ett horisontellt system och fem gånger mindre än i en vertikal modell”, förklarar Nicolas Genevrier.

Flexiplant patenterades år 2015 och finns nu i Frankrike, Chile och Australien. Linjen valdes också av Sika, som är en av världens ledande aktörer inom kemikalier för byggnadsindustrin, för att bygga in en andra produktionsanläggning i Boisbriand, nära Montreal i Kanada.

”Vi bedriver en stor del av vår verksamhet på den internationella marknaden, med kontrakt över hela världen. Flexiplant är en del av detta mönster av öppenhet. Vi tillhandahåller nyckelfärdiga projekt värda från 1,5 till 5 miljoner euro och vi tror att vi kan räkna med en potential på några tiotals projekt per år”, avslutar Nicolas Genevrier.


*Ett hopp är en anläggning, som används för att lyfta bulklaster, som vanligtvis är tunga, med hjälp av skopor, som dras av en vinsch och som töms med hjälp av tyngdkraften.

 

21/04/2023