Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Quebecs första lokala elnät är nu i drift i den lilla staden Lac-Mégantic. Ett pilotprojekt för utfasningen av fossila bränslen på avlägset belägna platser, som leds av den kanadensiska regeringen och dess offentliga energioperatörer i samarbete med VINCI Energies.

Ett elektriskt mikronät utformat för att möta behoven hos Lac-Mégantic, en stad med 6 000 människor belägen på den östra spetsen av Estrie administrativa region, har installerats – det första i Quebec. För en region som har fler perioder med snö än med sol är det anmärkningsvärt att den anläggning som är i drift sedan november 2020 baserar sig bland annat på solenergi.

Ett mikronät är ett lokalt elnät som är avsiktligt begränsat till ett specifikt samhälle och som i perioder kan vara självförsörjande men som också är anslutet till det allmänna elnätet för att kunna få sin ström därifrån vid behov.

I Lac-Mégantic har drygt 1 800 solpaneler installerats på taken till den kommunala idrottsanläggningen, fyra andra byggnader och på taket till en stor multifunktionell byggnad som samlar kommunens pedagogiska verksamhet och projekt. På sikt räknar man med att mikronätet kommer att ha 2 200 paneler med en maximal ackumulerad effekt på 800 kW. På sommaren, när solen är framme, kommer anläggningen att kunna leverera nästan dubbelt så mycket el som förbrukas i området.

De expertkunskaper som förvärvats i Lac-Mégantic kommer att göra det möjligt att överföra tekniken till platser som för närvarande är mycket beroende av fossila bränslen.”

Initiativet stöds gemensamt av den lokala kommunförvaltningen och Hydro-Québec, som är den offentliga struktur som ansvarar för produktion och distribution av el i Québec. Genom att samfinansiera det här första mikronät i Lac-Mégantic (med en total budget på 10,2 miljoner dollar) avser de kanadensiska myndigheterna att göra det till en symbolisk byggsten i Québecs energiomställningsplan.

Katastrof som bakgrund

Valet av Lac-Mégantic är ingen slump. Den 6 juli 2013 ödelades stadens centrum i en av de värsta järnvägskatastroferna i Nordamerika. Den dagen dödades 47 människor vid urspårningen av ett tåg fyllt med råolja och ett fyrtiotal byggnader förstördes i explosionen.

Staden ville att återuppbyggnaden skulle ske  i en hållbarhetsanda genom att satsa på grön energi, i kontrast till de fossila bränslen som låg bakom katastrofen. Olika initiativ för att bevara miljön har lanserats under flera år inom kommunen, såsom sortering av sopor i tre olika kärl sedan 1997, öppnandet av International Dark Sky Reserve 2007 och främjande av aktiva transportsätt sedan 2016.

Lac-Mégantic är också ett välkänt turistmål i Québec. Detta var tillräckliga skäl för att övertyga Hydro-Québec och staten om att starta ett pilotprojekt där. ”Lac-Mégantic fungerar som ett tekniskt skyltfönster som kommer att hjälpa oss att minska koldioxidutsläppen från de 22 avlägset belägna elnäten, som ännu inte är anslutna till det allmänna nätet, som Hydro-Québec äger på andra platser i Québec”, förklarade energi- och naturresursministern Jonatan Julien.

”En gemensam grupp av aktörer”

”De expertkunskaper som förvärvats i Lac Mégantic kommer att göra det möjligt att överföra tekniken till platser som för närvarande är starkt beroende av fossila bränslen. Både de som använder och äger byggnaderna kommer att agera som en gemensam grupp av aktörer. De kommer att kunna ta tag i tekniken, diskutera utmaningarna med införandet av denna och besluta om hur man bäst går tillväga vad gäller energiförbrukning”, bekräftar Anne Sabatié, vice vd för förnybar energi och specialprojekt hos Transelec Common Inc.

Dotterbolaget till VINCI Energies som är marknadsledande i Québec inom  infrastrukturtjänster för energi och telekommunikation valdes ut av Hydro-Québec för att leda projektet.

Detta är ett viktigt uppdrag, som vi genomförde  i samarbete med Stace på solpanelsdelen och CIMA+ för ingenjörsarbetet. Totalt kommer ett femtiotal personer att ha jobbat med projektet under två år, plus ett tjugotal till på byggarbetsplatsen, förklarar Anne Sabatié.

Förutom Staces solfångare innefattar mikronätet batterier med en kapacitet på 700 kW utvecklade av EVLO, Hydro-Québecs dotterbolag som är specialiserat på energilagring.

För när energiproduktionen i mikronätet överstiger områdets behov kommer överskottsenergin att lagras, antingen för att användas under molniga perioder och efter solnedgången, eller för att överföras till Hydro-Québecs elnät. Hanteringen av byggnadernas förbrukning och produktion sker i ett centraliserat styrsystem för mikronätet, som också säkerställer övergången mellan det allmänna elnätet och den lokala elproduktionen.

18/02/2022