Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att påskynda solenergins utveckling i Frankrike uppmuntrar den franska energikommissionen en omvandling av områden som betecknas som förstörda, såsom stenbrott där koncessionsavtalet löper ut eller där ingen verksamhet bedrivs. Omexom deltar i två sådana projekt i Frankrike. 

Visserligen står solenergin fortfarande bara för en liten bråkdel av det förnybara energiutbudet i Frankrike, men sektorn har vind i seglen. Under 2019 ökade kapaciteten hos den del av den franska solcellsparken som är ansluten till elnätet med 10,4 procent (d.v.s. 1 000 MW) till 9,4 GW. 

Det är fortfarande inte mycket, särskilt inte med tanke på de ansträngningar som närliggande länder gjort på området. I regeringens fleråriga energiprogram tar dock solenergin plats som en viktig del i energiomställningen och kommer därmed att väga allt tyngre i takt med att landet närmar sig 2050 års koldioxidneutralitetsmål.  

Det går inte att komma ifrån att en solcellspark upptar mycket markutrymme: i genomsnitt runt en hektar per producerad MW. Och mark är det ont om. Franska staten uppmuntrar därför byggandet av solkraftverk på så kallad förstörd mark, d.v.s. mark som inte kan utnyttjas för jordbruk, såsom områden som använts för avfallshantering, övergivna industriområden eller stenbrott där koncessionsavtalen löper ut. 

Detta är en konstruktiv inriktning, särskilt när det gäller stenbrotten, menar Yves Daguin som leder företaget Omexom RE Solar som tillverkar och driver anläggningar för förnybar energi. ”Tack vare omvandlingen av de gamla stenbrotten till anläggningar för produktion av förnybar energi kan vi ta vara på skadad mark och ge den en ”grönare” framtid. Alla vinner på detta: människorna, företagen, myndigheterna.” 

”Tack vare omvandlingen av de gamla stenbrotten till anläggningar för produktion av förnybar energi kan vi ta vara på skadad mark och ge den en ”grönare” framtid.” 

Många fördelar 

Stenbrotten har många fördelar som anläggningsplats för solkraftverk. Här finns stora markytor som inte är synliga i någon större utsträckning, antingen för att de ligger något under marknivå eller för att de omges av skogsområden. Det gör det lättare för befolkningen, lokalinvånarna och civilsamhället att acceptera anläggningarna. 

För de företag som exploaterar de gamla stenbrotten är den kontrollerade marken en fördel. Slutligen får de lokala myndigheter som äger koncessionsmarken både en inkomstkälla och möjligheter att förverkliga energiomställningen.  

Det finns dock ett flertal områden av denna typ som inte kan exploateras, antingen på grund av omgivningarnas biologiska mångfald eller för att den som äger marken helt enkelt inte vill sälja. 

Det har inte gjorts någon fullständig inventering av platser som i realiteten skulle kunna omvandlas. En sådan inventering skulle dock kunna bli ett viktigt politiskt verktyg för att fastställa proaktiva nationella mål för utvecklingen på solenergisidan. 

Flytande kraftverk i Provence 

Oavsett frågan om en inventering fortsätter nya projekt att utvecklas. Omexom RE Solar deltar i nuläget i byggandet av flera solcellsanläggningar i gamla stenbrott. 

I Paulmy strax väster om centrala Frankrike byggs ett solkraftverk på omarbetad mark som tidigare utgjort ett kaolinbrott. Man arbetar på uppdrag av den franska oberoende tillverkaren Neoen, specialister på förnybar energi. Anläggningen kommer att uppta en yta på cirka 20 hektar, och ge en installerad effekt på cirka 12 MWc (megawatt toppeffekt).  

I Peyrolles-en-Provence i sydöstra Frankrike ska Omexom RE Solar på uppdrag av den kanadensiska tillverkaren Boralex bygga ett flytande kraftverk med en effekt på cirka 15 MWc i en gammal vattenfylld grustäkt. Förutom den innovativa markanvändningen har denna typ av anläggning också tekniska fördelar:  ”Exempelvis kyler det omgivande vattnet ned panelerna och förbättrar därmed effektiviteten jämfört med solpaneler installerade på marken” säger Yves Daguin.  

Bonuspoäng 

Stenbrotten är en komplex mark att bygga på, med oregelbunden terräng, håligheter och sluttningar. Detta kräver vanligtvis omfattande anläggningsarbete, vilket kan medföra en betydande extra kostnad jämfört med att bygga på ”vanlig” mark. 

”Det är därför som energikommissionen, som reglerar anbudsförfarandena, använder ett system med bonuspoäng för kandidater som lämnar anbud på projekt som avser denna typ av mark”, understryker Yves Daguin. Den franska energi- och miljömyndigheten ADEME kommer också att bidra med stöd till exploatörer som kan visa att de säkerställer miljösäkerheten på de platser som omvandlas. 

  

08/07/2021