Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den svenska marknaden är bland de mest avancerade när det gäller energiomställning. Detta bygger till stor del på ett system med ”prosumenter”, d.v.s. konsumenter som också är producenter.  

År 2030 ska nästan en tredjedel av den energi som förbrukas i EU komma från förnybara energikällor, enligt 2018 års målsättningar. Vissa stater är pionjärer på området, och Sverige är en av dem. 

”År 2018 var andelen förnybar energi i den svenska elproduktionen 54,6 procent (där vattenkraft stod för 39 procent och vindkraft för 11 procent). Detta är väl presterat jämfört med det europeiska genomsnittet, men ska också jämföras med situationen i andra nordiska länder, som Finland (47 %), Danmark (69 %) och Norge (95 %)” understryker Philippe Guérin, vd på Omexom (Infratek) i Sverige (VINCI Energies). 

”Men det är också den svenska ambitionsnivån som är anmärkningsvärd. Man har som mål att 65 procent av den sammantagna slutkonsumtionen ska utgöras av förnybar energi senast 2030, och ambitiösa 100 procent till 2040. Landet har till och med åtagit sig att förbjuda fossila bränslen för transporter till år 2030” tillägger han. 

Denna offensiva plan tillämpas även på utformningen av byggnader, som i allt större utsträckning anpassas för att klara både konsumtion och produktion. ”Begreppet ”prosument” lanserades 1980 av framtidsforskaren Alvin Toffler, förklarar Philippe Guérin. ”Det står för ett synsätt där en individ eller organisation samtidigt betraktas som både producent och konsument av energi. I och med de tekniska landvinningar som gjort det möjligt för användarna att vara direkt involverade suddas gränsen mellan produktions- och konsumtionsverksamhet ut allt mer.” 

 Fördelarna med lokal produktion  

När det gäller förnybar energi är prosumenterna hushåll eller organisationer som har kapacitet att producera överskottsenergi (i form av solcellspaneler, vindkraftverk, biomassa o.s.v.) som kan överföras till ett nationellt eller lokalt distributionsnät samtidigt som de, vid andra tillfällen, konsumerar energi från samma nät för sina egna behov. 

Det är värt att påpeka att uppvärmning är en mycket viktig faktor i det svenska energisystemet” säger Philippe Guérin. ”Under de senaste decennierna har skatten på eldningsolja höjts och landets elbolag har börjat intressera sig alltmer för förnybar energi som biomassa för drift av lokala fjärrvärmeverk.” 

”I dagsläget finns det cirka 500 fjärrvärmesystem över hela landet, såväl i storstäderna som i små byarsom försörjer hushåll och företag med värme” fortsätter Philippe Guérin. ”Den stora fördelen är att eftersom produktionen sker lokalt undviker man transportförluster och minskar belastningen på nätet, något som är särskilt viktigt i Stockholmsområdet.” 

 En dubbel utmaning 

Sverige har lyckats ta vara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen skapat, med bättre solcellspaneler och vindkraftsparker, en mer lokalt baserad energiproduktion, en växande lagringskapacitet för energi, mindre energiförluster, omformare som underlättar hanteringen av ojämna produktionsflöden och naturligtvis utvecklingen av smarta nät. 

”Det faktum att prosumenterna blir allt fler och att det därmed finns hundratusentals potentiella energikällor innebär en verklig utmaning när det gäller integrering och lagring av energi” konstaterar Philippe Guérin. Han uppfattar smarta nät som en del i det bredare konceptet smarta städer (där även t.ex. optimerad offentlig belysning, ren mobilitet o.s.v. ingår). 

Även på det området utmärker sig Sverige. Ett exempel på detta är stadsdelen Hyllie i Malmö, som sedan 2010 utvecklas för att bli ”framtidens smarta stad”. Här samarbetar vatten- och avfallshanteringsleverantören i området med energileverantören E.ON. 

”Idag hämtar stadsdelen all sin energi från biogas, biomassa, sol, avfall och vind, och all energi produceras lokalt. Hela systemet fungerar tack vare ett smart elnät som anpassar sig i realtid till väderförhållandena vad gäller sol och vind” förklarar Philippe Guérin. 

”Gränsen mellan produktions- och konsumtionsverksamhet blir alltmer flytande.” 

Omexom – en aktör som tänker nytt kring energiomställningen 

Omexom är VINCI Energies-gruppens specialister på energiinfrastruktur. I Sverige – precis som överallt där Omexom är verksamt–  bidrar företaget med viktiga steg i energiomställningen. 

Detta gäller särskilt på en marknad som den svenska där prosumenterna, som är direktkunder till Omexoms kunder, distributionsnätsoperatörerna, blir alltfler och diversifierade. ”Vi utvecklar därför ett brett spektrum av expertis inom allt från nätanslutning av förnybar energiproduktion till elnätet, elektrisk mobilitet, energieffektivitet etc” säger Philippe Guérin.  

Under 2020 anslöt Omexom Sveriges största solcellspark och flera vindkraftsparker till nätet. I södra delen av landet arbetar företaget med projekt där konventionell offentlig belysning fortsätter att ersättas med LED-teknik. 

”I Stockholm och i hela södra delen av landet utvecklar vi också vår e-mobilitetsverksamhet. Därutöver förbereder vi oss för att kunna erbjuda kunderna energilagringslösningar och Power to X-lösningar” fortsätter han. 

Företaget har en innovationskapacitet att räkna med, i synnerhet med sitt nya innovationscenter i Stockholm, The Hive“Tack vare vårt globala nätverk drar vi allt större nytta av olika innovativa lösningar från hela världen. Det gör det möjligt för oss att driva förändringar på marknaden, och det oavsett hur den förnybara energin produceras” avslutar Philippe Guérin. 

08/07/2021