Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Sedan april 2023 och offentliggörandet av en förordning om byggnadsautomations- och styrsystem (från engelskans Building Automation and Control Systems (BACS)) finns det inte längre något val för byggnader inom tjänstesektorn: de måste vara utrustade med ett system för teknisk förvaltning av byggnader, och särskilt för styrning av energiförbrukningen. Pierre Megret, som är projektledare för Smart Building på VINCI Energies Building Solutions, beskriver arrangemangen. 

I ett sammanhang som präglas av klimatförändringarnas brådska är energiomställningen mer än någonsin en prioritet i Frankrike, som har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen med målet att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050. Byggnadsbeståndet inom tjänstesektorn, som ensamt representerar en tredjedel av den energi som förbrukas i Frankrike, har varit i lagstiftarens fokus sedan Grenelle II-lagen från 2010. 

Idag förpliktigar en ny förordning tjänstesektorn att öka sina ansträngningar när det gäller måttfullhet: BACS-förordningen för byggnadsautomations- och styrsystem. Denna skrivelse, som offentliggjordes i en första version den 20 juli 2020 och ändrades den 7 april 2023, är i linje med 2019 års Dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET) eller fritt översatt Plan för ekologi och energi för tjänstesektorn och mer allmänt känd som ”förordningen för tjänstesektorn”, som föreskriver minskningar av förbrukningen fram till år 2030, 2040 och 2050.  

BMS, i stort sett frånvarande från tjänstesektorn 

Syftet med BACS är inte att införa nya trösklar för minskning, utan att påskynda införandet av automations- och styrsystem i tekniska anläggningar, som ofta kallas ”systèmes de gestion technique du bâtiment” eller GTB eller översatt system för teknisk förvaltning av byggnader” eller BMS från engelskans Building Management System. Detta är ett svar på ett brådskande behov. Medan förordningen för tjänstesektorn gäller 81 procent av det franska byggnadsbeståndet (dvs. byggnader på över 1 000 m²), är endast 6 procent av detta bestånd utrustat med ett BMS. 

”När det gäller automatisering och styrning av byggnader, återstår mycket, eller snarare nästan allt, att göra” 

Och vad som är ännu värre, är att iakttagelserna från experterna, som är sysselsatta med konstruktion, installering och underhåll av systemen, samstämmigt konstaterar att de allra flesta övervakningsverktygen inte fungerar. Med andra ord, när det gäller byggnadsautomation och -styrning måste nästan allting göras om från början. 

Vilka byggnader kan omfattas av BACS-förordningen? Medan förordningen för tjänstesektorn gäller ytkriterier, hänvisar BACS till ett villkor för nominell effekt för installerad användbar uppvärmning eller luftkonditionering. 

I de nya byggnader som inte utgörs av bostäder (kontor, butiker, hotell, utbildningsinstitutioner, vårdinrättningar och offentliga byggnader) som kan förbruka mer än 70 kW kommer man därför att bli tvungen, att utrusta dem med ett BMS senast den 8 april 2024. När det gäller det befintliga byggnadsbeståndet, kommer man att bli tvungen att utrusta byggnader med en förbrukning, som överstiger 290 kW, senast den 1 januari 2025 och byggnader med en effekt på mer än 70 kW senast den 1 januari 2027.  

De system som skall installeras avser all utrustning, som direkt kan påverka energiförbrukningen såsom uppvärmning, luftkonditionering, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, belysning, energiproduktion eller varje annan anordning, i vilken ett eller flera av dessa system kombineras. 

Skyldighet att vidta åtgärder men inte uppnå resultat 

Om BACS-förordningen utgör en lag, utgör det en skyldighet att vidta åtgärder, inte en skyldighet att uppnå resultat. Det är därför avsett att stödja måttfullhetsstrategier mot prestationsnivåer genom att hänvisa till NF EN ISO 52120-1-standarden, i vilken BACS indelas i fyra klasser:  

  • Klass A motsvarar BACS- och BMS-funktioner med höga energiprestanda. 
  • Klass B motsvarar avancerade BAC-funktioner och vissa specifika BMS-funktioner.  
  • Klass C motsvarar standardmässiga BAC-funktioner.  
  • Klass D motsvarar BACS-funktioner, som inte är energieffektiva.

Det är möjligt att uppfylla BACS-förordningen från nivå C men endast klasserna A och B ger tillgång till märkningen Certificats d’économies d’énergie (CEE) eller översatt energisparcertifikat. 

Sedan 2023 kräver förordningen en obligatorisk periodisk översyn av styrsystemen vartannat till vart femte år. Detta är inte begränsat till installeringen av systemet, utan det handlar om att övervaka dess kalibrering och drift för att säkerställa de förväntade energibesparingarna. 

Specialiserad yrkesexpertis 

Med tanke på dess komplexitet kräver en BMS specialiserade yrkeskunskaper. För ägarna av utrustningen, vilka är juridiskt ansvariga för att förordningens bestämmelser följs, kommer stöd från en betrodd partner att göra det möjligt att säkra byggnadernas energiomställning, för att snabbare få tillgång till högre prestandaklasser och för att dra nytta av certifikaten. 

För att minska byggnadernas energiförbrukning, i en kontrollerad styrning av budgetar, samtidigt som komforten och hälsan för dem som är verksamma i byggnaden säkerställs, är det nödvändigt att genomföra ambitiösa användningsscenarier. Automatisering, styrning och optimering av utrustning är förutsättningar för alla åtgärder för energiprestanda i byggnader. Detta är hela syftet med BACS-förordningen. Det brådskar: låt oss inte förlora någon tid. 

19/10/2023

Pierre Megret, Smart Building Project Manager, VINCI Energies Building Solutions