Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I samband med den digitala omvandlingen, där data är grunden för värdeskapande och medan den nya utmaningen från Industri 5.0 redan börjar framträda, blir det viktigt för industriföretagen att ha integrerad datahantering för IT-/OT-nivåerna.

I de flesta företag arbetar avdelningarna informationsteknologi (IT) och för operativ teknologi (OT) fortfarande åtskilt från varandra. De styrs oberoende av varandra och är i verkligheten helt frånkopplade från varandra. Denna uppdelning beror på att företagen fortfarande alltför ofta betraktar IT och OT som två skilda verksamheter. Detta tillvägagångssätt komplicerar allvarligt företagens verksamhet genom att göra beslutsfattandet mer komplicerat på grund av ansvarsfördelningen mellan IT och OT, särskilt när det avser cybersäkerhet.

I avsaknad av profiler med kompetens inom olika områden, som omfattar både IT- och EO-krav, är den gemensamma förvaltningen och genomförandet av tekniköverskridande strategier och projekt därför mycket begränsade. Bristen på gemensam organisation och gemensamma styrstrukturer för att anpassa IT- och OT:s intressen och behov leder till brist på standardisering och harmonisering av processer mellan olika funktioner i samma företagsgrupp, långsamt införande av ny teknik i OT-omgivningar som molnet, kontinuerlig integration* och kontinuerlig leverans** resulterar i en hög andel dubbelarbete och överlappning mellan IT och OT.

Det nödvändiga engagemanget från den högsta ledningsnivån

Visst skiljer sig OT och IT på många sätt, både när det gäller den teknik som de använder och profilerna och kompetensen hos deras respektive arbetsgrupper. Men utan utökat samarbete kommer företagen inte att kunna använda den enorma mängd data som produceras av deras fabriker korrekt och kommer således att förlora information och möjligheten att uppnå konkurrensfördelar.

”Endast antagandet av teknik som möjliggör utvecklingen av intelligent tillverkning kommer att göra det möjligt för IT-och OT-arbetsgrupper att samarbeta.”

Endast ett starkt engagemang på högsta nivå, från styrelsen, för antagandet av teknik, som gör det möjligt att utveckla ”intelligent tillverkning”, kommer att göra det möjligt att få IT- och OT-arbetsgrupperna att samarbeta och därmed ta fram de bästa lösningarna för att tillfredsställa företagets behov och krav.

De nya utmaningarna med Industri 5.0

Fördelarna med IT/OT-konvergens är avsevärda. Genom att öka deras Overall Equipment Effectiveness (OEE***), gör denna konvergens företagen mer konkurrenskraftiga.

Den gör det möjligt att minska tiden till marknaden genom att optimera datahanteringen från fabrik till lansering på marknaden, snabbare responstid på oförutsedda händelser genom att anta nya strategier och genom att anpassa produktionen, minska driftskostnaderna genom att undvika dubbla inköp och göra de operativa arbetsgrupperna mera självständiga, och genom att förbättra maskinernas tillgänglighet genom analys av förutsägande och förebyggande underhåll. Slutligen förbättrar den centraliserade förvaltningen av utrustningen systemets effektivitet och flexibilitet.

Men redan nu har nya problem fått oss att tänka bortom Industri 4.0, som fortfarande ligger i sin linda. De senaste årens händelser, däribland Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina, har verkligen fått Europeiska unionen att påskynda utvecklingen av Industri 5.0. Detta är ett koncept som fokuserar på människan, hållbarhet och motståndskraft.

Företagen kommer därför mer än någonsin att vara tvungna att förnya sig. För att uppnå detta kommer sammanförandet av IT och OT-arbetsgrupperna att bli oumbärlig. En ny kraft för att lösa nya problem.

——

*Kontinuerlig integration: Den praxis som används av utvecklarna för att automatisera integrationen av datorprogramkoden, som de arbetar med, till ett delat arkiv.

**Kontinuerlig leverans: automatisk framtagning av datorprogramkod, som tillhandahålls på ett helt automatiserat sätt.

***Overall Equipment Effectiveness: är en standard, som är avsedd för att mäta tillverkningens produktivitet och som gör det möjligt att visa, vilken andel av tillverkningstiden som faktiskt är produktiv.

 

16/11/2023

Arlindo Ribeiro

Chefarkitekt på Axians Portugal