Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Att kunna hantera sin produktion av förnybar energi, sin elförbrukning och kvaliteten på elförsörjningen… Energilagring visar sig vara mycket användbart i industriella verksamheter.

Med utvecklingen av förnybara energikällor och den ojämna karaktären hos dessa kommer marknaden för energilagring att öka i betydelse under de kommande åren. Industrisektorn bör finna detta intressant även om lagring av el just nu anses vara för dyrt för industriföretagen.

Men de stigande energipriserna som förvärras av det rådande internationella läget i kombination med fallande kostnader för lagringsteknik kan bana väg för nya tillämpningar inom industrin.

Låt oss ta ett exempel med ett industriföretag som har en solcellspark med en kapacitet på 10 MW. Istället för att installera en anslutningsledning dimensionerad till den maximala effekten för parken valde företaget en anslutning för 8 MW. Med detta alternativ kan företaget spara in på kostnaden för ledningen. Men detta val kan bara bli effektivt om den optimala produktionen för solcellsparken under de soligaste timmarna på dygnet delvis lagras i ett batteri för att utnyttjas vid förbrukningstoppar.

”För att göra batteriet lönsamt kommer man dock att behöva använda sig av andra värderingsmekanismer för systemet”, säger Edouard Roux, strategichef på Smart Grid Energy, ett företag inom VINCI Energies som specialiserat sig på optimering av elproduktionstillgångar och laststyrning av elförbrukning.

Värderingsmekanismer

Dessa andra värderingsmekanismer kan inverka på olika nivåer. För det första på hanteringen av den tecknade anslutningseffekten på en industrianläggning, det vill säga den maximala effekt som den kan använda. ”Om en produktionsenhet har en stor variation i sin elförbrukning kan det vara intressant att installera ett batteri för att optimera hanteringen av dessa skillnader för att undvika straffavgifter när den avtalade effekten överskrids”, förklarar Edward Roux.

För att göra batterier lönsamma i industrimiljöer behöver man använda sig av flera värderingsmekanismer för systemet.

Ett batteri kan också göra det möjligt att hantera tillfälliga spänningsfall, eller tillförsäkra kontinuitet i elförsörjningen vid ett eventuellt avbrott. ”Känsliga anläggningar som sjukhus och produktionslinjer eller anläggningar med kylutrustning arbetar idag med dieseldrivna generatorer. Dessa system erbjuder en stor autonomi och flexibilitet i användningen, men är förorenande och svåra att värdera, konstaterar han. För att utöka deras autonomi kan dessa generatorer så småningom komma att ersättas av batterier.

En annan värderingsmekanism för batterier i industrimiljöer är hanteringen av reaktiv effekt. Det rör sig om ”icke-användbar” ström som passerar genom anläggningen utan att förbrukas där och varav en del går förlorad i elnätet. ”RTE tar betalt för denna reaktiva effekt, säger Edouard Roux. För att undvika dessa förluster kan industriföretagen installera kondensatorer som minskar elutbytet. Man kan också ersätta dessa kondensatorer med batterier.

Förfining av processer

Naturligtvis är det en kombination av alla dessa värderingsmekanismer som kan göra batterier lönsamma för industriellt bruk. Och slutligen ska man även räkna med de tjänster som batterier på en industrianläggning kan tillföra det nationella elnätet.

”Men allt detta är komplext att hantera och kräver en stor förfining av processerna och den algoritm som hanterar och kontrollerar batterierna”, säger chefen för Smart Grid Energy. På detta område har ledaren inom operativ förvaltning och värdering av energitillgångar, som förvaltar och optimerar över 2000 MW elproduktionstillgångar, byggt upp gedigna och erkända expertkunskaper.

Om kostnaderna för lagringsteknik fortsätter att minska kan denna marknad snabbt växa inom industrisektorn, och därmed kunna erbjuda företagen nya verktyg för att begränsa sina energikostnader.

 

13/10/2022