Genom att tillämpa DevOps principer och metoder kan arbetsteam för IT-utveckling och IT-produktion harmonisera sina målsättningar och påskynda processer. Axians hjälper företagen i denna riktning.

Här är en siffra som ger en uppfattning om värdet av att få ett IT-team att samarbeta bättre: 40 % av de programvaror som sätts i drift måste omarbetas eftersom de inte uppfyller användarnas behov. Förutom de bekymmer detta orsakar arbetsteamen inverkar dessa misslyckanden negativt på företagens resultat. Enligt Microsoft är den genomsnittliga kostnaden för avbrott i en klientapplikation nära 100 000 dollar i timmen.

När en ny lansering inte fungerar optimalt tenderar utvecklare ofta skylla på det operativa teamet, och vice versa. Denna motsättning mellan utvecklingsteamen och de operativa teamen kan förklaras med deras olika prioriteringar.

Huvudmålet för ett operativt team som ansvarar för verksamheten är att säkerställa systemets stabilitet. För dem kommer kvaliteten först, på bekostnad av tid och kostnad. Omvänt är utvecklingsteamets huvudsyfte att göra de ändringar som behövs till lägsta kostnad och så snabbt som möjligt.

För att minska denna motsättning har en uppsättning metoder utvecklats under namnet DevOps. Syftet med dessa är att harmonisera arbetena mellan teamen för programvaruutveckling (Dev) och de operativa teamen (Ops). Axians, VINCI Energies varumärke inom ICT, hjälper företag att införa DevOps-metoder, säger Innovation Project Manager Ricardo Carvalho, för att ”anpassa målsättningarna i arbetsteamen så att de kan arbeta nära tillsammans”.

Utveckla, driftsätta och administrera

DevOps handlar om mer än att få teamen att arbeta tillsammans och automatisera miljöer och servrar. Genom att arbeta med kommunikation och feedback, ”gör DevOps att man kan driftsätta programvarorna snabbare och därefter administrera dem samtidigt som man utvärderar deras prestanda och mervärde så att man kan föreslå förbättringar för nästa utvecklingscykel”, fortsätter Ricardo.

”I en idealisk DevOps-värld bildar utvecklingsteamen och de operativa teamen ett och samma team.”

För att integrera denna utveckling måste företaget införa nya kulturella normer och en arkitektur som gör det möjligt att nå gemensamma mål genom hela den digitala processen, samt verktygskedjor som gör att man kan arbeta tillsammans i realtid med ett minimum av överföringar mellan verktygen.

Ett agilt arbetssätt

För att få dessa metoder på plats erbjuder Axians en rad tjänster såsom rådgivning, utbildning och tekniska tjänster. Axians experter kan också vid behov hjälpa företagen med installation av nya verktyg i deras lokaler och utbilda arbetsteamen i en agil metodik.

I en idealiskt DevOps-värld, sammanfattar Ricardo Carvalho, arbetar utvecklingsteam och operativa team tillsammans som ett enda tvärfunktionellt team med färdigheter inom design, utveckling, produkthantering, kvalitetskontroll, infrastruktur och säkerhet. Detta team följer en agil projektledningsmetod, arbetar iterativt och använder korta utvecklingscykler. Detta gör att teamen kan bli mer effektiva och mer anpassningsbara.”  

Slutligen, påpekar experten, är varje genomförande unikt. Men en sak har de gemensamt enligt Ricardo Carvalho och det är att ”företag som använder sig av DevOps får ut sina produkter på marknaden snabbare.”

17/12/2020