Moderniseringen av slussar i vattenvägsnätet Centre-Bourgogne som genomförs av den franska vattenvägsmyndigheten ”Voies Navigables de France” (VNF) i samarbete med VINCI Energies bidrar till en ökad användning av transportsätt med låga koldioxidutsläpp. Till exempel har fransk flodtransport fått ett nytt uppsving vilket rimmar väl med den ekologiska omställningen.

Canal du Nivernais, Canal du Centre, Canal de Roanne à Digoin… De är några kanaler av alla de vattenvägar i nätverket Centre-Bourgogne som är på väg att moderniseras för att de åter ska kunna inta sin position i landets transportinfrastruktur.

På 1970-talet överskuggades flodtrafiken nästan helt av vägtrafiken då allt skulle transporteras med lastbilar. Idag när man strävar efter hållbar utveckling har detta koldioxidsnåla transportsätt åter blivit attraktivt.

Transport på inre vattenvägar släpper ut fyra gånger mindre koldioxid per transporterad kvantitet jämfört med vägtransport.

I den franska lagen om vägledande riktlinjer för mobilitet La loi d’orientation des mobilités (LOM) som antogs 2019 föreskrivs en ökning av anslagen från AFITF, den franska finansieringsbyrån för transportinfrastruktur, för förnyelse och modernisering (automatisering och fjärrstyrning av anläggningar) av vattenvägar.

Det är i detta sammanhang som VNF bestämde sig för att ta itu med de problem som orsakats av en föråldrad infrastruktur i vattenvägsnäten Centre-Bourgogne och Rhône Saône genom att vända sig till företaget Enfrasys.

Detta företag inom VINCI Energies, beläget i närheten av Dijon, arbetar med drift och säkerhet inom transportinfrastrukturer (vägar, tunnlar, kollektivtrafik, inre vattenvägar) och fick 2019 ansvaret för modernisering av olika automatiska system samt övervakning av slussar och dammar.

Dammar med ett dubbelt syfte. Dels försörjer de omgivande samhällen med dricksvatten och dels förser de slussarna med de vattenreserver som är nödvändiga för att de ska fungera.

Automatiserade slussar

”Förutom utbyte av automatiserade system som man inte längre finner reservdelar till vid ett haveri då de är alltför gamla, har Enfrasys ansvarat för renoveringen av manöverskåp, utbyte av instrumenteringskedjor och den övergripande övervakningen”, förklarar affärschefen Corentin Lemée.

Detta moderniseringsprojekt utvidgades 2020 med undertecknandet av ett fyraårigt ramavtal om motorisering av slussar och dammluckor i vattenvägarna i Bourgogne.

”Under dessa fyra år, berättar Corentin Lemée, kommer Enfrasys att genomföra dimensioneringsstudier inför motoriseringen, leverera elpaneler och elektriska ställdon och installera dessa vid slussarna för att slutligen utföra tester och driftsätta utrustningen.”

För VNF resulterar detta i dubbla fördelar. Dels blir man av med den tunga manövreringen för personalen och dels leder det till en standardisering av utrustning och processer. ”Dessutom, tillägger han, har valet av lösningar hitintills gjorts kanal för kanal, men hädanefter kommer det regionala angreppssättet innebära att man kan standardisera underhållsstrategierna.

Öka medlen

Den upprustning av vattenvägsnätet som pågår i Bourgogne är ett tecken på de offentliga myndigheternas vilja att hämta upp den eftersläpning som skett i Frankrike under årtionden, vilket bekräftas i rapporten från 2018 av Infrastructure Guidance Council (COI) som benämner vattenvägsnätet i Frankrike som ”den fattiga släktingen” bland de olika transportsätten.

Vattenvägarna har försummats alltför länge!”, kunde Philippe Duron bekräfta vid överlämnandet av sin rapport där han betonar att det är hög tid att renovera de föråldrade och trasiga anläggningarna.

COI bedömer att det årliga finansieringsbehovet från staten fram till 2028 uppgår till 180 miljoner euro för förnyelse av infrastrukturer och 330 miljoner euro för modernisering av driftsmetoder vilka avser automatisering av slussarnas drift. Nationalförsamlingen har börjat bemöta detta behov genom att 2019 rösta för en ökning av medlen.

En överföring av gods från vägen till vattnet

Denna återuppsving för vattenvägsnätet rimmar väl med den ekologiska omställningen, och speciellt i ett land som Frankrike som har det största nätet av inre vattenvägar i Europa.

Såsom VNF påpekar har denna infrastruktur en mycket stor potential. Vad gäller transporter kan vi räkna med en ”överföring av gods från vägen till vattnet”, då vattenvägstransport släpper ut fyra gånger mindre koldioxid per transporterad kvantitet jämfört med vägtransporter. Dessutom, vad gäller planering av markanvändning och utvecklingen av turismen är nyttjandet av vattenvägar mycket positivt för samhällena.

Slutligen framhåller VNF att med tanke på den ekologiska omställningen och den globala uppvärmningen är det klokt att investera i kanaler och floder då ”vattenvägen är den största vattenleverantören i landet och en viktig resurs för den biologiska mångfalden”.

17/05/2021