Med ”vingt et un vingt-deux” (tjugoett tjugotvå), ett företag som arbetar med ekologisk omställning, guidar Vincent Rabaron företag, bland annat inom VINCI Energies, mot en ekonomi med mycket låga koldioxidutsläpp.

I företagsnamnet ” vingt et un vingt deux” är varje siffra viktig: 21 för 2 ton koldioxid per person och år och 1 för vår enda planet med begränsade resurser för alla. 22 för 2 ”globala hektar” per person och den andra tvåan för 2 grader C som är målet för begränsning av den globala temperaturökningen som är kopplad till den antropogena växthuseffekten.

Genom att välja det här namnet till sitt nya företag, grundat i januari 2020, markerar Vincent Rabaron, tidigare biträdande chef för PUR Projet, sin ambition att påskynda övergången till en koldioxidsnål ekonomi som är anpassad till planetära gränser.

Vincent Rabarons plan för att lyckas med detta innefattar två steg. För det första genom att få företag att engagera sig i de förändringar som behöver göras för att lösa den ekologiska nödsituationen och som både kan uppfylla de drastiska minskningsmål som vi måste uppnå under detta decennium och skapa värde i vad som kommer att bli en “koldioxidsnål” värld, och för det andra genom att använda sig av konkreta exempel på koldioxidsnåla verksamheter (T ex ”TyVillage”, en ekoby med reversibla minimalistiska boendemiljöer, och ”La Maison” som arbetar med att omvandla hus som läcker värme till mycket koldioxidsnåla coliving-bostäder efter en fullständig renovering).

Genom att fokusera på ”användningarfinner man enorma möjligheter till koldioxidminskning. Detta öppnar framtidsutsikterna vad gäller innovationer och marknader inom VINCI-koncernen: att skapa värde genom ”rätt behov”, ”rätt mobilitet”, ”rätt konsumtion” av data, energi, värme, ytor och material, för att inte tala om alla lösningar som kan utvecklas vad gäller återanvändning av material och teknisk utrustning.”

Hans erfarenhet från ledarskapet av PUR Projet, som specialiserat sig på kolkompensation genom återplantering av skog, fick honom att vilja gå längre. ”Utöver färdiga lösningar som hämtas utifrån insåg vi att det var mer verkningsfullt att använda sig av det som redan finns i företaget för att inrikta affärsmodellen mot de brister som den ekologiska nödsituationen och planetära gränser gradvis kommer att ge upphov till, förklarar Vincent Rabaron.

Det handlar om användningen

Detta ”omställningsarbete” kan inte begränsas enbart till utfasning av fossila bränslen inom ett företags egna verksamhet eller till optimering av företagets energieffektivitet. Enligt denna miljöentreprenör ”finner man ofta de mest kraftfulla lösningarna i optimering av metoder och beteenden. Energibegränsning  och ”exakt behov” (på engelska talar man om “sufficiency”) är fortfarande ett ganska outforskat område och kommer att skapa nya marknader för företag som VINCI Energies.

En av företagets allra första kunderna är VINCI Energies som Vincent Rabaron känner till väl då han arbetade sju år i VINCI-koncerns byggdivision.

Att arbeta med VINCI Energies kring denna typ av problematik är desto mer intressant eftersom företaget har utmärkta förutsättningar att bli en viktig aktör i den ekologiska övergången, och här talar man om de tre pelarna som är koldioxidsnåla energikällor, energieffektivitet och användningsoptimering. Angående den sista pelaren har företagen inom VINCI Energies säkert mycket att tillföra vad gäller innovationer, säger Vincent Rabaron.

Som ett exempel tar han den offentliga belysningen. ”Utöver användningen av lågenergilampor där man använder sig av koldioxidsnåla energikällor kan man justera behovet tack vare intelligent styrning av belysningsnätet som baseras på i vilken omfattning dessa belysta platser används. Citeos vet redan hur man arbetar med detta, och denna logik kan tillämpas inom andra verksamheter. Man kan också tänka sig att titta på andra områden såsom mobilitet och vad gäller belysningsstolpar vid cykelställ och laddstationer.

Upplysningsarbete och kompetensutveckling

För att öka medvetenheten organiserar Vincent Rabaron seminarier som är uppbyggda i tre steg. Det första steget består av en workshop som baserar sig på La Fresque du Climat (The Climat Collage), ett kortspel som bygger på kollektiv intelligens för att förklara förloppet och mekanismerna för klimatförändringar.

Andra steget består av att öka deltagarnas kompetens kring fyra teman: att mäta koldioxidutsläppen i sin verksamhet, att minska sitt företags utsläpp, att engagera sig i samma banor som referensleverantörer och att ta fram nya kunderbjudanden som innefattar kärnan av de utmaningar som finns vad gäller utsläppsminskningar.

”Affärseffekterna av detta arbete kan för en så diversifierad koncern som VINCI Energies resultera i en anpassning av tjänsterna i VINCI Energies verksamheter såsom energirenovering av byggnader genom sitt varumärke VINCI Facilities eller omvandling av städer genom mobilitet vad gäller koncernens infrastrukturverksamheter. Även få ett företag som Axians att börja tänka i banorna kring ”digital sobriety””, förklarar Vincent Rabaron.

Nya möjligheter

Enligt chefen för ”vingt et un vingt-deux” är den mycket decentraliserade förvaltningen av VINCI Energies “som med sina, direkt operativa och förhållandevis små grupper, är en enorm fördel när det gäller att genomföra denna typ av strategi. Sambandet mellan handling och ett snabbt beslutsfattande är avgörande för denna typ av frågor som kan leda till djupgående omvandlingar av företag.

Vincent Rabaron avser genomföra detta ”omställningsarbete” tillsammans med företagen genom hela kedjan för ekologisk påverkan inom deras verksamheter. ”För VINCI är den stora frågan ”indirekta” utsläpp. Vi hjälper VINCI:s miljöavdelning i denna fråga genom att titta på alla utsläpp, till exempel från fordon som rullar på motorvägarna, flyg som passerar olika flygplatser och konstruktionsmaterial från Eurovia och VINCI Construction.

15/10/2020