Irlands nya ambitioner avseende solenergiproduktion öppnar en ny marknad där VINCI Energies har positionerat sig från början. Omexom RE Solar och Omexom Ireland kommer att ansluta de första solkraftverken till elnätet.

Irland har satt upp ett ambitiöst mål som består i att nå upp till 70 % förnybar energi i sin elmix år 2030. Landet har även för avsikt att gradvis fasa ut kolet från 2025 och framåt.

Efter att ha tidigare prioriterat vindkraft, särskilt på land, har Irland beslutat att även använda sig av solenergi och man står nu inför uppbyggnaden av en helt ny industrisektor.

För att göra detta har myndigheterna inrättat ett omfattande stödsystem för förnybar el med benämningen RESS (Renewable Electricity Support Scheme). Med en budget på 12,5 miljarder euro fram till 2025 påbörjades denna nationella plan våren 2020 med auktioner för byggandet av de första solkraftverken, som utgörs av 63 projekt med en total kapacitet på 767,32 GWh.

Två verksamheter inom VINCI Energies, Omexom RE Solar och Omexom Ireland, vann tre av dessa projekt för kunden Neoen, en fransk utvecklare och ledare för solenergiprojekt som är anknuten till sin irländska motsvarighet BNRG. De tre projekten, som sammanlagt överstiger 58 MWp, är belägna i städerna Hilltown, Millvale och Hortland norr, söder och väster om Dublin.

”Då landet i början av året befann sig under strikt lockdown sköt man upp den planerade arbetsstarten i januari 2021 till april månad med leverans i slutet av 2021 eller i början av 2022”, säger Emmanuel Musy, projektchef på Omexom.

”Det finns en stor utmaning här när det gäller planering och utbyte mellan operatören och Omexoms enheter för att denna premiär i Irland ska kunna genomföras så smidigt som möjligt.”

Omexom RE Solar ansvarar för projektering, inköp och uppförandet av kraftverken och Omexom Ireland ansvarar för anslutningen till det irländska elnätet. För att uppnå ett gott resultat har vi ett ”sedan länge etablerat samarbete med det irländska elbolaget ESB (Electricity Supply Board) avseende ett antal elinfrastrukturer som sträcker sig från 10 kV MV till 400 kV HV på distributions- och överföringsnäten”, säger Ken Collins, projektchef på Omexom Ireland. ”Detta gör att vi kan få ett snabbare samarbete, redan från utformningen av de olika delarna i projektet”, tillägger han.

Samarbete och agilitet i centrum för projektet

Samarbetet mellan de två aktörerna är avgörande för att man ska kunna ta sig an denna helt nya utmaning i landet, nämligen att ansluta de första solkraftverken till det irländska nätet. Omexom Ireland kommer att utföra anläggningsarbetena för anslutningen mellan solkraftverkens understationer och ESB:s transformatorstation. ”Det finns en stor utmaning här vad gäller planering och utbyte mellan operatören och oss för att denna premiär ska kunna genomföras så smidigt som möjligt”, förklarar Emmanuel Musy.

Vad gäller det tekniska innebär inte projekten några större utmaningar, men däremot har företagen inom VINCI Energies behövt visa prov på agilitet. Till att börja med vad gäller samordningen mellan de olika arbetsteamen. ”För att underlätta samarbetet mellan oss anordnades en interkulturell utbildning i mars 2021 med en dag tillägnad personalen hos Omexom RE Solar, en dag för Omexom Irlands personal och en sista gemensam dag för båda arbetsteamen”, förklarar Emmanuel Musy.

Projektchefen för Omexom tillägger att hälsokrisen har tvingat projektteamet att anpassa sig då alla kontakter har skett på distans. ”För att inte tala om hur uppskjutandet av byggprojekten har rört om i planeringen med alla utmaningar avseende omplanering av arbeten och ändring av arbetsscheman som detta medför”, understryker Emmanuel Musy. Omexom har även visat prov på agilitet i dessa tre projekt genom att lägga ut en del av sitt irländska dotterbolags projekteringsarbete på dennes tjeckiska kollega på grund av den höga arbetsbelastningen.

Denna synergi kommer även till nytta under projektets andra fas, vilken rör de 20 år långa drift- och underhållskontrakten för kraftverken, som också vunnits av Omexom. Det irländska dotterbolaget som här är representant i denna del kommer att få stöd under tre år av Omexoms team i Frankrike för att öka sin kompetens inom detta område.

En kunskapsöverföring som lär vara till stor nytta med tanke på de regelbundna anbudsinfordringar som förväntas ske fram till 2025 på den irländska marknaden. ”Erfarenheterna från dessa projekt kommer att utskilja oss från våra konkurrenter eftersom vi kommer att vara det första företaget i Irland som levererar fullständiga EPC-kontrakt [projektering, upphandling och utförandeentreprenad] på denna nivå, vilket kommer att positionera oss positivt i framtiden bland storskaliga utvecklare”, säger Ken Collins.

15/11/2021