Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VINCI Facilities i Tyskland har utvecklat ett pilotprojekt som kombinerar BIM och CMMS, vilket möjliggör delning av ett gemensamt referenssystem för utrustning och underhåll. Ett initiativ som planeras att tillämpas i andra offentliga/privata partnerskap.

Det nya yrkesgymnasiet i Bergheim nära Köln i Tyskland slog upp sina portar inför höstterminen 2019. Denna nya inrättning sticker ut för sin stora modularitet. I linje med skolans pedagogiska koncept är utrymmena flexibelt anpassningsbara efter utbildningsbehoven. Klassrummen för inlärning och undervisning är kopplade till gemensamma aktivitets- och fritidsområden som bildar tydligt identifierbara enheter. 

Detta projekt är ett resultat av ett offentligt/privat partnerskap (PPP). I slutet av 2017 gav distriktet Rhein-Erft, där staden Bergheim ligger, VINCI Facilities Solutions ett uppdrag som bestod i uppförandet av en nyckelfärdig byggnad samt tekniskt underhåll av denna nya byggnad samt en sporthall. Kombinationen av byggnadsinformationsmodellering, BIM (Building Information Modeling), och underhållssystem,  CMMS (Computerized Maintenance Management System) utgör kärnan i utformningen, genomförandet och uppföljningen av detta projekt.

PPP-projekten är som ett laboratorium. Deras långsiktiga budgetar gör det lättare att genomföra en digitaliserad strategi.

Integreringen av BIM-data i CMMS gör att man kan organisera, registrera och bättre hantera åtgärderna inom anläggningsförvaltning. En annan fördel är att den på sikt gör det möjligt att gå från förebyggande och avhjälpande åtgärder till förutsägbart underhåll av byggnaderna.

 

Gemensamt digitalt referenssystem 

För genomförandet av detta pilotprojekt använde sig VINCI Facilities i Tyskland och VINCI Energies Systèmes d’Information (VESI) av VINCI Energies interna lösning kallad TwinOps, ett BIM GEM-program (för förvaltning, drift och underhåll) som är avsett att tillhandahålla ett referensregister i ett heterogent system.

Denna online-plattform i kombination med BIM gör det möjligt att ansluta ett stort antal externa datakällor (BIM-sensorer, CMMS1, BMS2, BOS3 och IoT via tillgängligt API) och sammanföra dem i ett gemensamt referenssystem. Verktyget gör det således möjligt för projektledare att via 3D-navigering enkelt komma åt data i realtid (historik över driftsdata, materialreferenser, fältdata, uppgiftsövervakning etc.).

Mervärdet av TwinOps jämfört med befintliga lösningar är att man kan sammanföra alla informationskällor och därmed påskynda beslutsfattandet genom att tillhandahålla en mer användarvänlig och intuitiv arbetsmiljö. Dessutom får kunden med detta verktyg en transparent instrumentpanel i realtid som ger en mycket detaljerad översikt över de tjänster som man betalar för”, förklarar Moonjin Choi, BIM Project Manager på VINCI Facilities Solutions. 

 

Modellerat och integrerat system

För byggprojektet i Bergheim medförde användningen av 3D-modelleringen av byggnaden, som ursprungligen utformats under projektets utvecklingsfas, att man fick en utmärkt grund för integrering av tekniska system som uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.

”Fasen för anslutning av BIM till C4S (Cloud for Service) via TwinOps krävde fem månaders arbete. Sedan juli 2020 finns nu en version tillgänglig”, säger Moonjin Choi, som i processen planerar in nya och mer avancerade funktioner som möjliggör ett dubbelriktat datautbyte mellan BIM och CMMS baserat på C4S som tillhandahålls av VINCI Energies Systèmes d’Information.

Detta modellerade och integrerade system gör att man kan dra nytta av BIM under alla faser av byggnadens livscykel (planering, byggnation och förvaltning). ”De utökade fördelarna med BIM utöver själva byggfasen skapar värdefulla synergier, bekräftar Moonjin Choi. Att tillhandahålla en digital tvilling av projektet som är fullt användbar för anläggningsförvaltning innebär att man kan säkerställa att fördelarna med den digitala strategin för planering och byggnation inte går förlorade efter projektets slutförande.”

 

Tillämpbar expertis

Erfarenheter från Bergheim kommer nu att användas i andra offentlig-privata partnerskap, med början i Köln avseende en gymnasieskola, en högstadieskola och låg- och mellanstadieskolor, sålunda omkring femton byggnader.

Vi har också för avsikt att tillämpa detta digitala tillvägagångssätt för staden Velbert i ett helt nytt renoveringsprojekt för en multifunktionssal som ska vara färdigställt 2023 till ett värde av 46 miljoner euro och med ett underhållsavtal på 30 miljoner euro som sträcker sig över tjugofem år, säger Bernhard Jean, VD för VINCI Energies Facilities Solutions, som också hoppas på att så småningom kunna applicera modellen på gamla projekt som förvaltas av VINCI Energies över hela Tyskland. 

PPP-projekten är som ett laboratorium för oss. Deras långsiktiga budgetar gör det lättare för oss att genomföra denna typ av digitaliserad strategi, konstaterar Bernard Jean. Genom att förfina våra erfarenheter och öka vår ekonomiska avkastning kommer vi framöver att kunna använda dessa nya produkter på andra typer av projekt, till exempel på de FM+-projekt som vi just har startat och som sträcker sig över löptider på i genomsnitt tio till femton år.”

 

(1) CMMS, Datoriserat underhållssystem

(2) BMS, Building Management System, Fastighetsautomation

(3) BOS, Building Operating System

 

11/03/2021