Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Under trycket av allt mer restriktiva bestämmelser måste industriföretagen se över sina produktionsmodeller för en ökad hållbarhet. Här följer några exempel inom byggsektorn.

Hållbar tillverknings 6Å: återkalla, återanvända, återvinna, återhämta, återanpassa och återtillverka.

Sedan 1950-talet har lean management etablerats inom industrisektorn som den självklara metoden för kontinuerlig förbättring av konkurrenskraften. Denna metod, som utvecklades i Japan av Toyota, syftar till att anpassa företagets resurser (processer, arbetsmetoder och kompetenser) så mycket som möjligt efter kundernas behov (kvalitet, kvantitet, tidsfrister). Med andra ord går lean management ut på att identifiera och sedan minska eller eliminera allt som kostar tid eller pengar i processer utan att tillföra något mervärde.

Även om de ursprungliga målsättningarna för metoden skilde sig från de som kännetecknas av konceptet hållbar utveckling konvergerade lean management snabbt, särskilt vad gäller energieffektivitet och avfallsminskning. Dessa är de berömda tre R:en: Reduce, Reuse, Recycle – minska, återanvända och återvinna.

I situationen med en ökande global uppvärmning måste industriföretagen – pådrivna av allt strängare miljöbestämmelser – nu övergå från lean management till hållbar produktion.

Hållbar produktion kan sammanfattas i sex nyckelord, de sex R:en: reduce, reuse, recycle, recover, redesign och remanufacture – reducera, återanvända, återvinna, återställa, designa om och återtillverka. Kort sagt, att följa en produkt under hela dess livscykel med fokus på den cirkulära ekonomin.

Integrera lågteknologi

Låt oss titta på byggsektorn som är en av de största utsläpparna av växthusgaser. Här måste stora förändringar ske i rask takt.

Den nya energiförordningen RE2020 har höjt miljö- och hållbarhetskraven avsevärt. Hela kedjan av aktörer måste följa den”, konstaterar Stéphane Bretin, chef för underhåll och tjänster på Building Solutions, en verksamhet som täcker ingenjörstjänster och anläggningsarbeten, multitekniskt underhåll och anläggningsförvaltning hos VINCI Energies.

Vi måste integrera begreppet lågteknologi, med två prioriteringar dels att minska en produkts miljöpåverkan över hela dess livscykel, dels att anpassa sig till klimatförändringar såsom starkare vindar, översvämningar och tätare värmeböljor” menar Stéphane och fortsätter,

”Detta kan resultera i en funktionsekonomi, till exempel genom att sträva efter att säkerställa komforten i byggnaderna utan att använda sig av luftkonditioneringssystem. Men i så fall är det nödvändigt att från början tänka igenom byggnadens övergripande utformning för att kunna välja andra lösningar såsom förstärkning av den mekaniska ventilationen.

Cirkulära lösningar

Även om detta är ett faktum och avsikten tydligt framgår är det fortfarande långt kvar. Enligt en studie från Capgemini Research Institute har endast 11 procent av industriföretagen vidtagit konkreta åtgärder för en hållbar produktion och mindre än 40 procent planerar att minska sin användning av naturresurser under det kommande decenniet*.

Vi måste integrera begreppet lågteknologi. Med två prioriteringar dels att minska en produkts miljöpåverkan över hela dess livscykel och dels att anpassa sig till klimatförändringar.

VINCI Energies bidrar för att påskynda utvecklingen. Företagets verktyg Nooco, som är i drift sedan 2020, gör det möjligt att katalogisera och kartlägga material och tillverkningsmetoder och bedöma deras koldioxidpåverkan för att kunna erbjuda kunderna alternativa lösningar tillsammans med prisanalyser i överensstämmelse med RE2020-standarder.

Building Solutions har också satt upp ett system för återanvändning av material såsom kanaler, kablar och plattor som deponeras av VINCI Energies städ- och rivningsföretag, såsom Neom och Cardem, i syfte att strukturera upp återanvändningskanaler”, förklarar Stéphane.

”VINCI Energies HVAC-installatörer och elingenjörer kan på så sätt återvinna dessa material och samtidigt uppfylla huvudentreprenörers och slutkunders höga krav inom detta område.

Denna lösning kan dock bli kostsam. Att demontera utrustning för återanvändning kräver specifika expertkunskaper och extra arbetstid.

”Men genom att kontrollera hela processen internt utan mellanhänder lyckas vi optimera den ekonomiska modellen för denna typ av tillvägagångssätt”, försäkrar chefen för underhåll och tjänster på Building Solutions.

Således har 600 kg ventilationskanaler som demonterats i den före detta H&M-butiken på Champs-Elysées i Paris nyligen rekonditionerats och lagrats för användning i ett annat byggprojekt. Och i Paris förortsområden kommer en kilometer med kabelkanaler som tagits om hand från en byggarbetsplats i Pantin snart att återanvändas i Levallois-Perret.

Förändringsledning

Ett annat initiativ är det som genomförs av Actemium, ett företag inom VINCI Energies med inriktning på industriella processer, där man använder sig av återvunna fraktcontainrar som omvandlats till skydd vid tillverkning av injektionsstationer för biometan.

”Under de senaste tre åren har Actemiums arbetsteam sparat in cirka 90 ton koldioxid per container. Det här konceptet är inte bara hållbart, det är även lönsamt eftersom en återvunnen container kostar cirka 20 % mindre än en ny, förklarar Marcos-Raúl Salido Portugal, Sustainability Project Manager på VINCI Energies.

Som vi kan konstatera nöjer sig branschen inte längre med att bara prata om ekologisk omställning. Då byggsektorn befinner sig i första ledet har den i vart fall knappast något val.

”Det tertiära dekretet** som träder ikraft i september 2022 kommer att höja kravnivån avsevärt med mål på -40 % i energiutgifter fram till 2030 och -60 % fram till 2050”, säger Stéphane Bretin.

Och chefen för underhåll och tjänster på Building Solutions förespråkar ett aktivt stöd för förändring, såsom den interna utbildningen som tillhandahålls av VINCI Energies Building Solutions Institute.

* Capgemini Research Institute, ”Sustainability in Manufacturing Operations”, undersökning genomförd i februari–mars 2021
** Dispositif Eco Efficacité Tertiaire (DEET) 

14/12/2022